Raspodjela medicinske opreme dobijene kao donacija od općine Novi Grad Sarajevo u cilju prevazilaženja epidemije izazvane koronavirusom (COVID19)

Datum objave: 31.08.2021. 08:43 / Izvor: Akta.ba, 15.07.2021.

Službene novine Grada Goražda, br. 5, 15.07.2021.godine

 

Na osnovu člana 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine F BiH", broj: 29/05), člana 179. stav 1. tačka 5. i člana 184. stav 1. tačka 2. i 3., Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine F BiH", broj: 39/03 i 22/06 i 43/10), na osnovu Poslovnika o radu štaba civilne zaštite, člana 2. Odluke o štabu civilne zaštite Općine Go­ražde ("Službene novine Općine Goražde", broj: 11/09), Naredbe o proglašenju epidemije zarazne bolesti (COVIO 19), na području Federacijer BiH br.01-33-3997/20 od 13.07.2020. godine("Službene novine F BiH" 48/20) i donacije medicinske opreme od općine Novi Grad Sarajevo, na sjednici, održanoj dana 14.06.2021. godine, Gradski štab civilne zaš­tite Grada Goražda, donosi:

 

Odluku

o raspodjeli medicinske opreme dobijenih kao donacija od općine Novi Grad Sarajevo u cilju prevazilaženja epidemije izazvane koronavirusom (COVID19)

 

Član 1.

Ovom Odlukom Gradski štab civilne zaštite utvrđu­je medicinsku opremudobijenu odopćine Novi Grad Sarajevo putem donacije Gradu Goraždu, kao pomoć u što bržem prevazilaženju epidemije izaz­vane koronavirusom (COVID 19).

 

Član 2.

Raspodjela medicinske opreme navedene u članu 1. Odluke izvršiće se kako slijedi:

 

Član 3.

Za raspodjelu medicinske opreme zadužuje se Gradonačelnik Grada Goražda, Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice i Profesionalna vatrogasna jedinica.

 

Član 4.

OvaOdluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u Službenim novinama Grada Goražda.

 

Broj:10-l-40-l-2226/21

Goražde, 16.06.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: