Redovno godišnje održavanje odvojnih skretnica T-4, i T-5 na spoju kolosijeka TE Tuzla, Tuzla sa prugom TE Tuzla, Tuzla - Doboj za 2017. godinu

Datum objave: 21.12.2016. 12:03 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2016.

Sarajevo: 16.12.2016.

Broj: 02-38942/16

 

Na osnovu člana 70. stav (TJ Zakona o javnim naBavkMli^Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva (broj: U- 01-25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, broj: U-01-6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine), Izvršni direktor za proizvodnju donosi

 

ODLUKA

o okončanom postupku i izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom postupku broj 2000018018 (broj predmeta sa portala javnih nabavki 1405-7-2-305-3-380/16) - Redovno godišnje održavanje odvojnih skretnica T-4, i T-5 na spoju kolosijeka TE „Tuzla", Tuzla sa prugom TE „Tuzla", Tuzla - Doboj za 2017.godinu

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za redovno godišnje održavanje odvojnih skretnica T-4, i T-5 na spoju kolosijeka TE „Tuzla", Tuzla sa prugom TE „Tuzla", Tuzla - Doboj za 2017.godinu je:

JP „Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo

 

Član 2.

Zadužuje se Komercijalna služba da odmah a najkasnije u roku od 7 dana pismeno obavijesti sve ponuđače o rezultatima okončanog postupka javne nabavke.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

U postupku javne nabavke po Konkurentskom postupku broj 2000018018 (broj predmeta sa portala javnih nabavki 1405-7-2-305-3-380/16), ponude su dostavili slijedeći ponuđači:

1. JP „Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom o pokretanju konkurentskog postupka i imenovanju Komisije za nabavku broj 02-4-63-17774/2016 od 18.11.2016. godine u periodu od 05.12.2016. godine do 07.12.2016. godine izvršila je otvaranje, pregled i evaluaciju pristigle ponude i utvrdila da ponuđač zadovoljava sve tražene uslove iz tenderske dokumentacije.

Na osnovu kriterija „najniža cijena", ponuda ponuđača JP „Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo je povoljna sa ukupnom cijenom ponude od 12.000,00 KM bez PDV-a, te je ista ispunila tenderske uslove i nakon izvršene ukupne ocjene ponuda osvojila prvu (1) poziciju po predmetnom javnom nadmetanju. 

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Podružnica Termoelektrana „Tuzla", Tuzla, Ul. 21. aprila broj 4. 75203 Bukinje, Tuzla , u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: