Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2018. godini

Datum objave: 20.06.2018. 15:02 / Izvor: Akta.ba, 20.06.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-63/18

Datum: 14.06.2018. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (1). tačka a) i člana 70. stav 1., Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 8. stav (3). Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), člana 16. stav (1) Pravilnika o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u Opštini Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 7/18), te na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), i člana 60. Statuta opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka", broj: 6/15 i 9/17), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I.

Kao najpovoljniji u postupku konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku koja se provodi pod nazivom „Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2018. godini", a koja je objavljena na portalu javnih nabavki, pod brojem: 1158-7-3-22-3-7/18, izabran je ponuđač „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor.

 

II

U postupku javne nabavke iz tačke I. ove Odluke dostavljene su 2 (dvije) ponude, i obe su ocijenjene kao prihvatljive.

 

III.

Ugovor o javnoj nabavci radova: „Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2018. godini" u iznosu ponuđenom u postupku E-aukcije od 22.300,00 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 26.091,00 KM sa PDV-om, zaključiće se u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije (ref: 02-404-32/18) sa ponuđačem „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor.

 

IV.

Svaki od iznosa na pozicijama jedinačnih cijena iz pisane (zapečaćene) ponude ponuđača „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, dostavljene na adresu ugovornog organa, umanjuje se za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon E-aukcije. Procenat konačnog procentualnog umanjenja ukupne cijene postignute nakon E-aukciJe iznosi: 3,9621%

Preračunati iznosi jedinačnih cijena iz ponude iz stava 1. ove tačke odluke do kojih se dođe umanjenjem iz stava 1. i 2. iste tačke Odluke, a tim i zbirnih stavki koje se računaju u odnosu na jedinačne cijene i delegirane količine, računski moraju odgovarati konačnom iznosu iz tačke III. Odluke.

Preračunati iznosi jedinačnih stavki sastavni su dio ugovora iz tačke III. iste Odluke.

 

V.

Ponuđač, „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, ima obavezu da u roku od 7 dana od dana prijema ove Odluke i Obavještenja o dodjeli ugovora, dostavi Opštini Oštra Luka kompletnu dokaznu dokumentaciju iz tačke 3.1. tenderske dokumentacije, odnosno dokaznu dokumentaciju iz člana 45. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Ponuđač iz stava 1. ove tačke je u sastavu dostavljene ponude dostavio ovjerenu fotokopiju licence izdate od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (dokaz iz tačke 3.2. tenderske dokumentacije) kojom mu se dozvoljava da može obavljati poslove građenja koji su predmet ove javne nabavke, te je oslobođen obaveze ponovnog dostavljanja ovog dokaza.

Ukoliko dokumentacija iz stava 1. ove tačke Odluke u propisanom roku ne bude dostavljena, ugovor iz tačke III. iste Odluke neće biti zaključen.

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Opštine Oštra Luka i u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka".

 

Obrazloženje

Postupak ove javne nabavke proveden je konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda (referenca, broj: 02-404-32/18), u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), te odredbama ostalih podzakonskih akata i pozitivnih propisa iz oblasti javnih nabavki.

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom ugovornog organa, broj: 02-020-61/18 od 21.05.2018. godine, i za istu je na Portalu javnih nabavki objavljeno obavještenje, broj: 1158-7-3-22-3-7/18. godine. Tenderska dokumentacija bila je dostupna u sistemu E-nabavke, a za postupak je predviđeno provođenje E-aukcije.

 

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu E-nabavke upućen je na adrese 3 poslovna subjekta. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 8 ponuđača.

 

Do krajnjeg roka za prijem ponuda pristigle su dvije ponude, i to od ponuđača: „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor i „NISKOGRDDNjA MARJANOVIĆ" D.O.O. Prijedor.

 

Komisija imenovana za ovu javnu nabavku je zapisnikom od 08.06.2018. godine utvrdila da su ponude svih gore pomenutih ponuđača validne, poslije čega je na dan, 13.06.2018. godine zakazana E-aukcija. Poslije provedenog postupka E-aukcije, na sistemu E-nabavke generisan je Izvještaj o toku i završetku E-aukcije, kojim je utvrđen konačan rang ponuđača, koji glasi:

 

Rang

Naziv ponuđača          

konačna cijena bez PDV-a

1.

„PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor

22.300,00

2.

„NISKOGRDDNjA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor         

22.376,00

 

Komisija je zapisnikom od 13.06.2018. godine, na osnovu Izvještaja o toku i završetku E-aukcije dala preporuku Načelniku opštine da se ugovor za nabavku radova: „Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2018. godini" dodijeli ponuđaču: „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, kao ponuđaču koji je dostavio najpovoljniju ponudu u skladu sa predviđenim kriterijumom (najniža cijena).

 

Ugovorni organ je postupio u skladu sa preporukom Komisije, te je o dodjeli ugovora odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke, dok je preračunavanje (umanjenje) iznosa iz tačke IV. Odluke učinjeno u skladu sa članom 8. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije.

 

Pouka o pravnom lijeku:

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka ove javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: