Rekonstrukcija sportskog igrališta sa atletskom stazom u kompleksu Centra za obuku Zalužani

Datum objave: 16.07.2020. 13:14 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA VLADA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNјIH POSLOVA

 

Broj:C/M-404-1028/20

Datum: 10.07.2020. god.

 

Ha osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (Sl.glasnik PC br.115/18), te preporuke Komisije za nabavke, donosim:

 

O D L U K U

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

I

Prihvataju se preporuke komisije za javne nabavke iz zapisnika broj 09/1-Sl/20 od 07.07.2020. godine, u predmetu javne nabavke nepredviđenih radova na rekonstrukciji sportskog igrališta sa atletskom stazom u kompleksu Centra za obuku Zalužani.

 

II

Ponuđaču „HIDRO - SPLET" d.o.o. Laktaši, dodjelјuje se ugovor za izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji sportskog igrališta sa atletskom stazom u kompleksu Centra za obuku Zalužani, u ukupnoj vrijednosti od:

42.990,08 KM bez PDV-a.

Nakon isteka rokova definisanih članom 98. Zakona o javnim nabavkama BiH, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaklјučivanja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu nabavku, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

OBRAZLOŽENјE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj S/M-404-1028/20 od 17.06.2020. godine i Rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke broj S/M-404-1028/20 od 22.06.2020. godine proveden je pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci, za nabavku nepredviđenih radova na rekonstrukciji slortskog igrališta sa atletskom stazom u kompleksu Centra za obuku Zalužani.

U skladu sa članom članom 24. stav 1. tačka a) i članom 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH, na pregovore je pozvan ponuđač „HIDRO - SPLET" d.o.o. Laktaši. provedenih pregovora Komisija zajavne nabavke je sačinila zapisnik broj 09/1-Sl/20 od 07.07.2020. godine i predložila da se ponuđaču „HIDRO - SPLET" d.o.o. Laktaši dodijeli ugovor za izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji sportskog igrališta sa atletskom stazom u kompleksu Centra za obuku Zalužani u vrijednosti od 42.990,08 KM.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili i      više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku određenom članom 101. Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se podnosi ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

 

Dragan lukač

Ministar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: