Remenica ventilatora (siluminska)

Datum objave: 08.02.2021. 08:25 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2021.

Broj: 03-998/21

Đurđevik, 03.02.2021.

 

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiM" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 02.02.2021. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. Đurđevik Direktor društva Rudnik mrkog uglja " Đurđevik " d.o.o. Đurđevik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponudača zajavnu nabavku robe Remenica ventilatora (siluminska)

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe - Rcmenica vcntilatora (siluminska), ugovor se dodjeljuje ponudaču "Elborg" d.o.o. Tuzla čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

Obrazloženje

 

Po obavještenju o nabavci zajavnu nabavku robc: Rcmcnica ventilatora (siluminska) broj obavještenja: 350-7-1-38-3-33/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 19.01.2021. godine. evidencijski broj nabavke 03-574/21 i izmijenjeni broj odluke 03-708/21. Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) Z.IN BiH preuzelo je 14 ponudača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 27.01.2021. godine.

 

Rok za dostavu ponuda bio 27.01.2021. godine do 12:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za 27.01.2021. godine u 12:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponudači: 1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-629/21 od 20.01.2021. godine, Ponudač: "Maki prom" d.o.o. Lukavac.

 

2)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-792/21 od 26.01.2021. godine. Ponuđač: "Elektroremont" d.d. Banovići.

 

3)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-814/21 od 27.01.2021. godine, Ponudač: "Elektrim" d.o.o. Živinice.

 

4)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-815/21 od 27.01.2021. godine, Ponudač: "Elborg" d.o.o. Tuzla.

 

Javno otvaranje ponudaje dana 27.01.2021. godinc u 12:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-575/21 od 19.01.2021. godine.

 

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponudača.

 

Zapisnik sajavnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponudaje dostavljcn svim ponudačima.

 

Obzirom da jc u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 27.01.2021. godine u 13:00 sati Komisijaje izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponudača. te konstatovala da su sc ponudači: "N4aki prom" d.o.o. Lukavac, "Elektroremont" d.d. Banovići. "Elektrim" d.o.o. Živinice i "Elborg" d.o.o. Tuzla kvalifikovali za dalji tokjavne nabavke.

 

Komisija je u početnoj ocjcni ponuda utvrdila da su se ponudači: "Maki proin" d.o.o. Lukavac, "Elektroremont" d.d. Banovići. "Elektrim" d.o.o. Živinice i "Elborg" d.o.o. Tuzla kvalifikovali i da su dostavili prihvatljive ponude, te da se ponude mogu unijeti u sistem E-nabavke prije zakazivanja e-aukcije.

 

Ponudači: "Elektroremont" d.d. Banovići, "Elektrim" d.o.o. Živinice su dali izjavu "Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u Bill i najmanje 50% ukupne vrijednosti ponudenih roba za izvršenje ugovora je porijeklom iz Bil 1. te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg" i dosta\ ili potvrde od Vanjskotrgovinske komore BiH kako je traženo u tački 7.Preferencijalni tretman ponudača. Ponudač: "Maki prom" d.o.o. Lukavac je dao izjavu: Na našu ponudu ne primjenjuju se odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

 

Ponudač "Elborg" d.o.o. Tuzla je dao izjavu "Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti ponudenih roba za izvršenje ugovora je porijeklom iz. Bil 1. le stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg", ali nije dostavio potvrdu od Vanjskotrgovinske komore Bill niti potvrdu izdatu od strane entitetske komore FBiH ili RS kako je traženo u tački 7.Preferencijalni tretman ponudača. Iz navedenih razloga na ponudu ponudača "Elborg" d.o.o. Tuzla ne primjenjuju se odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

 

E-aukcija je zakazana na dan 01.02.2021. godine sa početkom u 13:00 sati. Komisijaje ustanovila da je u toku trajanja e-aukcije bilo podnošenja novih ponuda ponudača i da je promijenjena rang lista ponudača koji su učestvovali u e-aukciji.

 

Ponudač "Elborg" d.o.o. Tuzla je u toku provođenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 50.66%

 

Ponudač "Elektroremont" d.d. Banovići je u toku provodenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 29.15%.

 

Ponudač "Elektrim" d.o.o. Živinice je u toku provodenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 29,06%.

 

Ponudač "Maki prom" d.o.o. Lukavac je u toku provodenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 50.11%.

 

U vezi sa tim jedinična cijena u stavki iskazana u obrascu za cijenu ponudc umanjit ćc se za isti procenat i ta umanjena cijena će se navesti u ugovoru. Izvjcštaj o toku i završetku e-aukcije je sastavni dio ovog zapisnika.

 

Komisijaje izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatijivih ponuda. tc konstatuje sledeće:

 

Ponuda kojaje ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1.         "Elborg" d.o.o. Tuzla ponuda broj 30/21 od 27.01.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

 

-           ponuđcna cijena: 1.579,00 KM bez uračunatih 17%PDV-a. odnosno 1.847.43 KM

 

sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Durdevik.

 

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturisanja

 

-           rok isporuke: 10 dana od dana zaključivanja ugovora,

 

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: Mikro Metalno Lukavac, BiH.

 

-           garancija: 6 mjescci od isporuke,

 

-           opcija ponude: 60 dana.

 

2.         "Elektroremont" d.d. Banovići ponuda broj 19/21 od 20.01.2021. godine sasljedećim elementima ponude:

 

Ponudena cijena: 2.260,00 K.\I bez uračunatog PDV-a. odnosno 2.644,2(1 K.M sa uračunatih 17% PDV-a paritetu DDP krajnje odredište - RMU "Durdevik", Cijena umanjena za preferencijalni faktor u visini 30% samo u svrhu poredenja u odnosu na ponudače "Elborg" d.o.o. Tuzla i "Maki prom" d.o.o. Lukavac iznosi: 1.582.00 KM bez PDV-a.

 

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturisanja

 

-           rok isporuke: 45 dana od dana zaključivanja ugovora,

 

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: "Elektroremont" d.d.. BiH,

 

-           garancija: 6 mjeseci od isporuke,

 

-           opcija ponude: 60 dana.

 

3.         "Elektrim" d.o.o. Živinice ponuda broj 03/01-21 od 27.01.2021. godine sa sljedećim clcmentima ponude:

 

Ponuđena cijena: 2.270,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.655,90 KM sa uračunatih 17% PDV-a paritetu DDP krajnje odredište - RMU "Durdevik". Cijena umanjena za preferencijalni faktor u visini 30% samo u svrhu poredenja u odnosu na ponudače "Elborg" d.o.o. Tuzla i "Maki prom" d.o.o. Lukavac iznosi: 1.589,00 KM bcz PDV-a.

 

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturisanja

 

-           rok isporuke: 45 dana od dana zaključivanja ugovora,

 

-           naziv proizvodača i zemlja porijckla: "Elektrim" d.o.o.. BiH.

 

-           garancija: 6 mjescci od isporuke,

 

-           opcija ponude: 60 dana.

 

4. "Maki prom" d.o.o. Lukavac ponuda broj 0053/21 od 20.01.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

 

-           ponudena cijena: 1.592,00 КМ bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 1.862.64 KM

 

sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Đurdevik,

 

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke. odnosno fakturisanja

 

-           rok isporuke: 10 dana od dana zaključivanja ugovora,

 

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: Mineva d.o.o. Tuzla. Bosna i Hercegovina.

 

-           garancija: 6 mjeseci od isporuke,

 

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

 

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude. odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj l'ormi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: