Restoranske usluge za održavanje seminara

Datum objave: 29.12.2016. 09:14 / Izvor: Akta.ba, 28.12.2016.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i

broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost,

period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja,garantni period,... )

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazum a i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

)

18.

Nabavka

restoranskih

usluga za

održavanje

seminara

79951000-5

Direktni sporazum

"NCF" d.o.o. Fojnica

423662485000

Vrijednost ugovora 3.097,00 KM, rok važenja- po održavnju seminara, rok plaćanja po ispostavljenoj fakturi

   

19.09.2016.

   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: