Revizija Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja općine Sapna

Datum objave: 22.12.2016. 14:56 / Izvor: Akta.ba, 22.12.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA SAPNA

Općinski načelnik

 

Broj:01 -23-1457/16

Datum:21.12.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Sapna ("Službeni glasnik Općine Sapna", br: 6/07,8/09 i 3/12), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj:01-23- 1990-2/16 od 21.12.2016.godine, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o izboru ponuđača

 

Član 1.

Dodjeljuje se ugovor za javnu nabavku usluga Revizije Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja općine Sapna, ponuđaču „WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo prema ponudi broj:554-12/16 od 19.12.2016.godine (protokolisana u Općini Sapna pod brojem:01-23-1457/16 dana 20.12.2016.godine). Cijena usluga revizije iznosi:1.500,00 KM (slovima:jednahiljadaipetstotina konvertibilnihmaraka) bez PDV-a.

PDV iznosi:255,00 KM (slovima:dvijestotinepedesetpet konvertibilnihmaraka). Ukupna cijena usluga sa uračunatim PDV-om iznosi: 1.755,00 KM (slovima:jednahiljada sedamstotinapedesetpet konvertibilnihmaraka).

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, „WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo, nakon isteka roka od 15 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za privredu,budžet i finansije.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na web stranici Općine Sapna www.opcinasapna.ba istovremeno sa upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. i 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga Revizije Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja općine Sapna, broj:01-23-1989/16 od 14.12.2016.godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je:1.538,46 KM (slovima:jednahiljadapetstotinatridesetosam i 46/100 konvertibilnih maraka).

Poziv za dostavu ponuda u ponovljenom postupku upućen je jednom ponuđaču „WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo.

Službenica za javne nabavke obavila je otvaranje i ocjenu pristigle ponude te je dostavila Zapisnik o ocjeni ponude broj:01-23-1990-1/16 i Preporuku o izboru ponuđača broj:01-23- 1990-2/16, oboje od 21,12.2016.godine.

Analizirajući Zapisnik o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je pravilno izvršeno otvaranje kao i ocjena blagovremeno pristigle ponude, o čemu je sačinjen propisani zapisnik. Zapisnikom je utvrđeno da je blagovremeno pristigla jedna ponuda od ponuđača „WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo, koja je usklađena sa uslovima ponude.

 

Na osnovu utvrđenih činjenica i prihvatljive cijene po kriteriju najniža cijena, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: