Rezervni dijelovi za fiskalne kase

Datum objave: 27.09.2016. 12:43 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2016.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA

 

Broj: 1.-1671/16

Dana, 23.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1. 3. i 6. ZJN BiH (SI. glasnik 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke Komisije za javne nabavke: 1/2.9 - 1671/16 od 23.09.2016. godine, Direktor Preduzeća, dana, 23.09.2016.godine, donosi slijedeću:

 

ODLUKU
o rezultatima postupka

 

I

U predmetu javne nabavke robe „Nabavka rezervnih dijelova za fiskalne kase", prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 1/2.9 - 1671/16 od 23.09.2016. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, pokrenutog u skladu sa članom 25 i 32.. ZJN BiH, a prema Obavještenju o nabavci sa Portala javnih nabavki broj: 1180-1-1-104-3-133/16.

Planirani ugovor zaključivanjem Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem dodjeljuje se ponuđaču Digit d.o.o Banja Luka Banja Luka , na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 5.255,00 KM bez PDV-a.

 

II

Izabrani ponuđač dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. tačka a., b., c. i d. Zakona o javnim nabavkama BiH na Protokol ovog Ugovornog organa.

 

III

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. ZJN BiH.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Direktora Preduzeća broj: 1.-1671/16 od 13.06.2016. godine pokrenut je otvoreni i postupak javne nabavke u predmetu javne nabavke robe „Nabavka rezervnih dijelova za fiskalne kase , a prema obavještenju sa portala JN broj: 1180 -1-1-104-3-133/16.

Postupak dodjele ugovora je otkazan prvi put, na osnovu člana 55) stava 1) ZJN BiH i člana 9) stava 4) ZJN BiH uputstva za objavljivanje tenderske dokumentacije na e-Portalu jer ponuđač nije direktno preuzeo tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i njegova ponuda ne može biti predmetom ocjene.

Komisija za javnu nabavku je započela sa pregledom i ocjenom ponuda, dana 21.09.2016. godine, sa početkom u 12,30 časova.

 

1.Ponuđači koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju:

Naziv i sjedište ponuđača: Infostrim d.o.o, Digit d.o.o, BBS Europe d.o.o i Hetronik d.o.o.

 

 

Naziv i sjedište ponuđača prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

Naziv i sjedište ponuđača: .„Digit" d.o.o. Kralja Petra I Karađorđevića br. 83a, 78000 Banja Luka

Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz zapisnika sa otvaranja ponuda: Ovaj ponuđač je dostavio omotnicu sa ponudom ispravno zatvorenu (zapečaćenu ili potpisanu)

Analiza prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za ocjenu ponuda - najniža cijena.

Ponuđač "Digit" d.o.o.dostavio je ovjerene Izjave za član 45ZJN BiH, član 52. ZJN BiH, te dokaz za član 46.

Analiza prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za ocjenu ponuda - najniža cijena.

Ponuđač "Digit" d.o.o. dostavio je cijenu ponude u iznosu od 5.255,00 KM bez PDV-a.

Ponuđač je ponudio uslove i način plaćanja, rok isporuke i garantni rok u skladu sa uslovima postavljenim u Tenderskoj dokumentaciji.

Planirana vrijednost okvirnog sporazuma za ovu javnu nabavku iznosi 5.200,00 KM bez PDV-a.

Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke „Nabavka rezervnih dijelova za fiskalne kase", daje Direktoru Preduzeća

 

PREPORUKU:

Da se planirani ugovor zaključivanjem Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem dodjeli ponuđaču Digit d.o.o Banja Luka Banja Luka , na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 5.255,00 KM bez PDV-a.

Direktor Preduzeća prihvata preporuku Komisije i konstatuje daje Komisija pravilno provela postupak
ove javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim
aktima, kao i primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, te je odlučio kao
u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi, direktno ili preporučenom pošiljkom u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju prmjeraka shodno članu 99. ZJN BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: