Rezervni dijelovi za mjerila utroška toplotne energije Danfoss, lot 1

Datum objave: 01.09.2021. 10:59 / Izvor: Akta.ba, 01.09.2021.

Broj: 03-03-01- 1010/21

Sarajevo, 31.08.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1, tačka b, člana 88 i člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-05-02/20 od 27.01.2020. godine na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 29-1/21/5 od 30.08.2021. godine, direktor donosi:

 

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA MJERILA UTROŠKA TOPLOTNE ENERGIJE

DANFOSS

LOT1

KZ 29/21

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 29-1/21/5 od 30.08.2021. godine i ugovor za javnu nabavku KZ 29/21 - Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danffos / LOT 1 se dodjeljuje ponuđaču:

„ ZI - MI" d.o.o. Tuzla

prema ponudi broj: 2903/21 od 13.08.2021. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

31.000,00 KM kao najpovoljnije ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio u svojoj ponudi).

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku će se dodijeliti drugorangiranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesarajevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01- 876/21 od 23.07.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-1-119-3-71/21 poslato je na objavu dana 26.07.2021. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 26.07.2021. godine u 16:58 sati, te upućeni zahtjevi za dostavu ponuda na tri adrese, shodno članu 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-877/21 od 23.07.2021. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzeo 8 (osam) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ejn.gov.ba).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenim kovertama pristigle sljedeće ponude:

1.„ ZI - MI" d.o.o. Tuzla, broj protokola 2903/21, datum 13.08.2021. godine u 13:13 sati.

2.„ VMS GROUP " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 2978/21, datum 19.08.2021. godine u 08:36 sati.

Dana 19.08.2021. godine u 11:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda.

IV. Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da pristigle ponude ispunjavaju formalno - pravne i ostale zahtjeve ugovornog organa odnosno da su prihvatljive za ugovorni organ i da mogu biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju.

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e-aukcije. Prije zakazivanja e - aukcije, Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda prema utvrđenom kriteriju „ najniža cijena te utvrdila rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača, kako slijedi:

1.,,ZI-MI" d.o.o. Tuzla

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 31.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

2.„ VMS GROUP " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 39.910,00 KM bez uračunatog PDV-a.

E - aukcija je zakazana 30.08.2021. godine u 10:00 sati a završena u 10:10 sati, nakon čega je rang lista prihvatljivih ponuda / ponuđača kako slijedi:

1.,,ZI-MI" d.o.o. Tuzla

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 31.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

2.„ VMS GROUP " d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 39.910,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Komisija za javnu nabavku je dostavila, dana 30.08.2021. godine, preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 29-1/21/5 od 30.08.2021. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 29-1/21/4 od 30.08.2021. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda prije e-aukcije broj: 29-1/21/3-1 od 27.08.2021. godine i Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda nakon e-aukcije broj: 29-1/21/3-2 od 30.08.2021. godine, u postupku javne nabavke za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss / LOT 1 - KZ 29/21.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-daje ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije),

-da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponuda,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-da su ponude ponuđača: „ ZI - MI " d.o.o. Tuzla i „ VMS GROUP " d.o.o. Sarajevo prihvatljive.

-da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „ najniža cijena ", te daje rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1.,,ZI-MI" d.o.o. Tuzla,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 31.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

2.„ VMS GROUP " d.o.o. Sarajevo

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 39.910,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danffos / LOT 1 se dodjeljuje ponuđaču:

„ ZI - MI" d.o.o. Tuzla

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 31.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 25 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu, kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pisanoj formi i najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: