Rezervni dijelovi za opremu za regulaciju temperature Siemens

Datum objave: 23.07.2020. 13:41 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2020.

UPRAVA

Broj: 03-03-01-1010/20

Sarajevo, 20.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1., tačka b., člana 88. i člana 70. stav l.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-05-02/20 od 27.01.2020. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 11-1/20/5 od 17.07.2020. godine, v.d. direktor donosi:

 

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku –

 NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA OPREMU ZA REGULACIJU TEMPERATURE

KZ 11/20

LOT 1 - NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA OPREMU ZA REGULACIJU

TEMPERATURE SIEMENS

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 11-1/20/5 od 17.07.2020. godine i ugovor za javnu nabavku rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature / LOT 1 - Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Siemens - KZ 11/20 dodjeljuje ponuđaču:

„ 4ING " d.o.o. Sarajevo

prema ponudi broj: 3232/20 od 09.07.2020. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od: 2.999,30 KM

kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio u svojoj ponudi).

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesarajevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01- 901/20 od 17.06.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-1-110-3-58/20 poslato je na objavu dana 17.06.2020. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 17.06.2020. godine u 13:35 sati, te upućeni zahtjevi za dostavu ponuda na tri adrese, shodno članu 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-902/20 od 17.06.2020. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 14 ( četrnaest) ponuđača ( u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH (www.ejn.gov.ba).

 

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da je putem protokola u zatvorenoj koverti pristigla sljedeća ponuda:

1. „ 4ING " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 3232/20 datum 09.07.2020. godine u 13:48 sati

Dana 10.07.2020. godine u 11:15 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristigle ponude sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristigle ponude.

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e - aukcije, ali shodno članu 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e - aukcije („ Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, e - aukcija se ne može zakazati i postupak se okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 17.07.2020. godine preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 11-1/20/5 od 17.07.2020. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 11-1/20/4 od 17.07.2020. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 11-1/20/3 od 17.07.2020. godine, u postupku javne nabavke KZ 11/20 - Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temeprature / LOT 1 - Nabavka rezeervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Siemens

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna).

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda.

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da je ponuda ponuđača „ 4 ING " d.o.o. Sarajevo prihvatljiva.

- da nema neprihvatljivih ponuda.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka. Uprava nije našla razloge, nepravilnosti nhi propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „najniža cijena ", te daje rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1. „ 4 ING " d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 2.999,30 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za nabavku rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Siemens se dodjeljuje ponuđaču:

„ 4 ING " d.o.o. Sarajevo

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 2.999,30 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno

kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 88 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-05-02/20 od 27.01.2020. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: