Rezervni dijelovi za viljuškare

Datum objave: 17.07.2020. 10:45 / Izvor: Akta.ba, 16.07.2020.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE      

 d.d. - Sarajevo

Podružnica Termoelektrana "Kakanj", Kakanj

 

Kakanj, 13.07.2020. godine

Broj: 02-3-72/1-1147220

 

Na osnovu članova 25., 69., 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 99. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, te člana 4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćen tekst - broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, v.d. direktora Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, donosi

 

ODLUKU

o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke u predmetu

Nabavka rezervnih dijelova za viljuškare za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

 

Član 1.

Po Otvorenom postupku javne nabavke u predmetu Nabavka rezervnih dijelova za viljuškare za potrebe Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, po Tenderu broj: 2000029593, (obavještenje na Portalu www.ejn.gov.ba broj: 1424-1-1-155-3-213/20), kao prihvatljivi ponuđač izabran je:

DŽIDA d.o.o. Čitluk sa cijenom od 5.900,00 KM (bez PDV-a)

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka javne nabavke.

 

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke a), b), c) i d) navedene u tački 6.2.2.Tenderske dokumentacije broj: 2000029593.

 

Obrazloženje

Po otvorenom postupku javne nabavke broj: 2000029593, (obavještenje na Portalu www.ejn.gov.ba broj:1424-1-1-155-3-213/20) koji je objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 35 od 19.06.2020. godine i dana 15.06.2020. godine na Portalu www.ejn.gov.ba korištenjem e-aukcije, ponudu je dostavio ponuđač: - Džida d.o.o. Čitluk.

 

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od dana 09.07.2020. godine, Komisija za javne nabavke je nakon izvršenog otvaranja, pregleda i ocjene primljene ponude, te analizom ponude vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke, tehničke specifikacije i usklađenosti sa tehničkim kriterij ima tenderske dokumentacije broj: 2000029593, na osnovu kriterija najniža cijena, utvrdila rang listu prihvatljivog ponuđača kako slijedi:

 

Rang

Naziv i sjedište ponuđača

Iznos ponude

1.

DZIDA d.o.o. Čitluk

5.900,00 KM

Budući daje primljena jedna prihvatljiva ponuda to se u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), e-aukcija nije mogla zakazati i postupak je okončan u skladu sa članom 69. stav (1) ZJN BiH.

Na osnovu rezultata gore utvrđene rang liste, Komisija za javne nabavke ugovornog organa ocijenila je daje najpovoljnija ponuda ponuđača DŽIDA d.o.o. Čitluk sa cijenom od 5.900,00 KM (bez PDV- a) zadovoljila sve postavljene zahtjeve iz tenderske dokumentacije broj: 2000029593 i obavještenja o nabavci na Portalu www.ejn.gov.ba broj: 1424-1-1-155-3-213/20.

 

Iz navedenih razloga, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerkaa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: