Rezervni dijelovi za vozni park Preduzeća: Putnički program

Datum objave: 24.10.2016. 13:37 / Izvor: Akta.ba, 24.10.2016.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d. Trebinje

Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici"

akcionarsko društvo, Trebinje

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača –

 

Broj: 8535

Datum: 21.10.2016.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, na Preporuku Komisije za nabavku broj: 8017-3 od 19.10.2016. godine, u postupku javne nabavke - Rezervni dijelovi za vozni park Preduzeća: LOT A) Putnički program, Uprava Preduzeća je donijela

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku, broj: 8017-3 od 19.10.2016. godine i okvirni sporazum za nabavku roba imenovanih kao - „Rezervni dijelovi za vozni park Preduzeća: LOT A) Putnički program", dodjeljuje se ponuđaču: „TRIAL" D.o.o. - Trebinje, ponuda broj: 8147, dostavljena dana 05.10.2016. godine, za cijenu od 36.114,00 KM (bez PDV-a), koja je računski korigovana i prihvaćena od strane ponuđača, na paritetu DDP - Trebinje, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja ove Odluke dosgavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. i člana 47. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog Okvirnog sporazuma dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu i dostavljanja dokumentacije iz člana 2 ove Odluke.

 

Član 4.

Pojedinačni ugovori zaključivaće se na osnovu Okvirnog sporazuma, u skladu sa tačkom 3.12. tenderske dokumentacije, pri čemu ugovorna vrijednost zbirno ne može preći utvrđenu procjenjenu vrijednost nabavke za predmetni lot.

 

Član 5.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Direkcija za ekonomske, pravne i opšte poslove, Organizaciono - pravni sektor, Ekonomsko - finansijski sektor i Služba za javne nabavke.

 

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali i postupku javne nabavke, u skpadu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: UP-5008-HN/29 od 28.06.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena konkurentskim zahtjevom za dostavljanjem ponuda (zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 mjeseci).

Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a je: 40.000,00 KM, za LOT A) 25.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1387-7-1-353-3-150/16, objavljeno 26.09.2016. godine.

Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj: 8017 od 29.09.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 8017-1 od 19.10.2016. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 8017-3 od 19.10.2016. godine i Izvještaj o radu broj: 8017-5 od 19.10.2016. godine, u postupku javne nabavke - Rezervni dijelovi za vozni park Preduzeća: LOT A) Putnički program. U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da su u predmetnom posgupku primljene 3 ponude,

- da su blagovremeno primljene 3 ponude,

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

- Komisija za nabavku je prilikom pregleda i ocjene ponude ponuđača: „MIRAKIS" D.o.o. - Foča utvrdila da ponuda navedenog ponuđača nije potpuna, tj. da navedeni ponuđač nije popunio sve cijene za dijelove koji se traže u obrascu za cijenu ponude.

Navedeni ponuđač nije ponudio cijene za stavke koje su tražene u Tabeli 2: Škoda SUPER B COMFORT 1.9. TDI, pozicija 1. „Set lafeta prednjeg kraja" i pozicija 44. „Šoferšajba sa lijepilom".

Na osnovu člana 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH, broj:39/14) ponuda ponuđača „MIRAKIS D.o.o.-Foča se odbacuje kao nepotpuna.

Komisija za nabavku je prilikom pregleda i ocjene ponude ponuđača: „LADA AUTO" D.o.o. - Banja Luka utvrdila da ponuda navedenog ponuđača nije potpuna, tj. da navedeni ponuđač nije popunio sve cijene za dijelove koji se traže u obrascu za cijenu ponude.

Navedeni ponuđač nije ponudio cijene za stavke koje su tražene u tabeli 10: AUTO SIJALICE, nisu date cijene za stavke u pozicijama od 28. do 35. navedene tabele, odnosno obrazac za cijenu ponude u navedenoj tabeli nije popunjen u potpunosti.

Na osnovu člana 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH, broj:39/14) ponuda ponuđača: LADA AUTO D.o.o. - Banja Luka se odbacuje kao nepotpuna.

- da je ponuda ponuđača: TRIAL D.o.o. - Trebinje, kvalifikovana i prihvatljiva, dosgavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, a kako slijedi:

 

Naziv i sjedište ponuđača

Kriterijum (najniža cijena)

1. TRIAL D.o.o. - Trebinje

Cijena: 36.114,00 KM, koja je računski korigovana i prihvaćena od strane ponuđača

 

 

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:

1. Naziv ponuđača

„TRIAL" D.o.o. - Trebinje

2. Sjedište i adresa

Republike Srpske br.5, 89101 Trebinje

3. Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Cijena: 36.114,00 KM koja je računski korigovana i prihvaćena od strane ponuđača, paritet RRR Trebinje

4. Rok isporuke roba

12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma, 10 (deset) dana od zaključivanja pojedinačnog ugovora

5. Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj:39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj:103/14), i člana 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Mješoviti holding „ERSi - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića br.2, 89101 Trebinje.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Za Upravu Direktor:

Gordan Mišeljić, dipl.maš.inž.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: