Rezervni dijelovi za VW vozila za Mostar

Datum objave: 16.02.2021. 08:11 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

JP Autoceste FBiH

Broj: 01-01.3-10397-16/20 PV 

Datum: 09.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-10397-14/20 PV od 08.01.2021. godine direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

I

Okvirni sporazum za isporuku roba: Lot 2: „Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Mostar" u vrijednosti od 35.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a odnosno 40.950,00 KM sa uračunatim PDV-om na period od dvije godine dodjeljuje se ponuđaču: "M.R.M." export-import d.o.o. Ljubuški, sa registriranim sjedištem Hrašljani broj 12, Ljubuški; 88320 Ljubuški, JIB: 4272073080007. Ponuđač je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

II          

Na osnovu okvirnog sporazuma sa ponuđačem će se zaključivati pojedinačni ugovori prema stvarnim potrebama ugovornog organa.

Ukupna plaćanja po pojedinačnim ugovorima bez PDV-a na osnovu sklopljenog okvirnog sporazuma ne mogu premašiti procijenjenu vrijednost nabavke odnosno okvirnog sporazuma od 35.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

III         

Ugovorni organ je u skladu s članom 14. stav (4), 18. stav (1), člana 25. i člana 32. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 u daljem tekstu Zakon) proveo otvoreni postupak broj: 01-01.3-10397/20 PV po Obavještenju o nabavci broj: 266-1-1-284-3-189/20 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 30.10.2020. godine. Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 18.11.2020. godine u 11:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije B i H d.o.o. Mostar, Adema Buća 20, Mostar. Komisija je konstatirala da je ponudu dostavio 1 (jedan) ponuđač, što je konstatirano u Zapisniku o otvaranju ponuda. Nakon što je komisija utvrdila da je prihvatljiva samo (1) jedna ponuda, a da je za ovaj postupak bilo predviđeno provođenje e-aukcije, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije: U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, e- aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

IV         

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa članom 14. stav (4), 18. stav (1), člana 25. i člana 32. Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-10397/20 PV za isporuku roba: Lot 2: 

 „Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Mostar". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci 266-1-1-284-3-189/20 dana 30.10.2020. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

Na osnovu Obavještenje o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 18.11.2020. godine u 11:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije B i H d.o.o. Mostar, Adema Buća 20, Mostar. Komisija je konstatirala da su svoju ponudu dostavio 1 (jedan) ponuđač, što je konstatirano u zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom.

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Nakon što je komisija utvrdila da je prihvatljiva samo (1) jedna ponuda, a da je za ovaj postupak bilo predviđeno provođenje e-aukcije, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije: U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke okvirni sporazum za isporuku roba: Lot 2: „Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Mostar" u vrijednosti od 35.000,00 KM, bez

uračunatog PDV-a odnosno 40.950,00 KM na period od dvije godine dodjeljuje se ponuđaču: "M.R.M." export-import d.o.o. Ljubuški, sa registriranim sjedištem Hrašljani broj 12, Ljubuški; 88320 Ljubuški, JIB: 4272073080007. Ponuđač je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

Na osnovu okvirnog sporazuma sa ponuđačem će se zaključivati pojedinačni ugovori prema stvarnim potrebama ugovornog organa.

Ukupna plaćanja po pojedinačnim ugovorima bez PDV-a na osnovu sklopljenog okvirnog sporazuma ne mogu premašiti procijenjenu vrijednost nabavke odnosno okvirnog sporazuma od 35.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

 

Izvršni direktor za kadrovske i pravne poslove:

Adisa Kadić, dipl.pravnik

Direktor: Adnan Terzić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: