Rezervni dio za kopir aparat

Datum objave: 22.12.2016. 12:34 / Izvor: Akta.ba, 20.12.2016.

REPUBL IKA SRPSKA

 OPŠTINA TRNOVO

 -NAČELNIK-

 

Broj:02-404-40/16

Trnovo,20.12.2016.godine

 

Na osnovu člana 64.stav 1.pod b),člana 70.st.1,3.i 6 i člana 90.Zakona o javnim nabvkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH",broj 39/14) i člana b.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Načelnik opštine donio je

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Najpovoljni ponuđač za javnu nabavku -i ugradnju rezervnog dijela za kopir aparat dodjeljuje se ponuđaču Servis Nišić iz Istočno Sarajeva od dana 19.12.2016.godine broj ponude 8/16,za ponuđenu cijenu od 282,50 KM bez PDV-a odnosno 330,00 sa PDV-om,kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se finansije opštine Trnovo.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja,i dostaviće se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,u skladu sa članom 70.stav b.Zakona o javnim nabavkama,a objaviće se i na veb stranici opštine Trnovo i oglasnoj ploči.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju javne nabavke broj 02-404-40/16 od dana 16.12.2016.godine.Javna nabavaka je sprovedena putem direktnog sporazuma.Procjenjena vrijednost nabavke je 330,00 KM sa PDV-om.

Istraživanje tržišta,pismeni zahtjev upućen je jednom ponuđaču i to: Servis Nišić Istočno Sarajevo

Komisija za javne nabvake blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude o čemu je

sačinila i Zapisnik u kome je utvrđeno sledeće:

- da je ukupno prispjela 1 ponuda

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponua

- da je ponuda ponuđača Servis Nišić prihvatljiva za ugovorni organ,kriterijum najniža cijena. 

 

Ponuđena cijena bez PDV-a iznosi 282,50 KM,sa PDV-om 330,00 KM.Na osnovu dostavljene ponude i preporuke Komisije za javne nabavke,odlučeno je kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: