Rezni i građevinski materijali

Datum objave: 07.10.2016. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2016.

Broj: 03-6046/16

Đurđevik, 15/09/16

 

Na osnovu člana 89. i člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 08.09.2016. godine i člana 68. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik, Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe Lot 2 - Rezni i građevinski materijali

 

Nakon provedenog postupka Konkurentskog zahtjeva za nabavku robe: Lot 2 - Rezni i građevinski materijali Ugovor se dodjeljuje ponudaču "Inter-com" d.o.o. Zenica čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Lot 2 - Rezni i građevinski materijali broj obavještenja: 350-7-1-429-3-170/16 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 12.08.2016. godine, Tendersku dokumentaciju, u skladu sa članom 55. Stav (1) tačka d) ZJN BiH, sa portala javnih nabavki preuzeli su, a što se vidi iz Izvještaja o preuzimanju Tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba:

 

1.         "Elektro er komerc" d.o.o. Tuzla,

2.         "Inter - com" d.o.o. Zenica,

3.         "BBS Europe" d.o.o. Istočno Sarajevo,

4.         "Infostrim" d.o.o. Podgorica.

5.         "Hegram" d.o.o. Sarajevo,

6.         "Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo,

7.         "Dženex" d.o.o. Lukavac.

8.         "Jasmin M" d.o.o. Žepče,

9.         Opšta poljoprivredno proizvodno prometno uslužna zadruga "Bios" p.o. Visoko,

10.       "StarElektro" d.o.o. Tuzla,

11.       "Iskra-Tuzla" d.o.o. Tuzla,

12.       "Ax-Soling" d.o.o. Grude,

13.       "Siming" d.o.o. Jesenice na Dolenjskem,

14.       "TBS trade" d.o.o. Živinice,

15.       "Centum" d.o.o. Zagreb.

16.       "Walker" d.o.o. Banja Luka,

17.       "Pero" d.o.o. Zenica,

18.       "Siddik" d.o.o. Lukavac.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 24.08.2016. godine do 11:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 24.08.2016. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu je dostavio jedan ponudač i to: 1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-5494/16 od 23.08.2016. godine, Ponudač: "Inter-com" d.o.o. Zenica,

 

Javno otvaranje ponuda je dana 24.08.2016. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-5290/16 od 11.08.2016. godine

 

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda prisustvovao je predstavnik ponudača, a njegovo ime je navedeno u Zapisniku sa otvaranja ponuda. Zapisnik da javnog otvaranja ponuda je istog dana dostavljen ponuđačima.

 

Tabela (analitički prikaz traienih i dostavljenili dokumenata za kvalifikaciju)

 

Broj zahtjeva

1

2

j

4

Zahtjev u predmetnom poslupku (član 45.-51.ZJN BiH)

Dokaz o registraciji, u skladu sa članom 46. ZJN BiH

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14)

Izjava iz člana 52. stav (2) Zakona o

javnim nabavkama Bil 1 ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14)

Kataloška dokumentacija ili tehnički opis ponudee robe

Ponuđač 1

"Inter-com" d.o.o. Zenica

Ponuden (DA/NE)

DA

DA

DA

DA

 

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

DA

 

 

Na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 07.09.2016. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila provjeru kvalifikaciju kandidata/ponudača, te konstatovala da se ponudač "Inter-com" d.o.o. Zenica kvalifikovao za dalji tok javne nabavke robe.

Komisija je istog dana izvršila pregled i ocjenu ponude, odnosno utvrdivanje prihvatljivosti ponuda kvalifikovanog ponudača i utvrdila da je ponuda ponudača "Inter-com" d.o.o. Zenica. prihvatljiva jer potpuno udovoljava svim traženim uslovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.

Komisija je zatim izvršila analizu prihvatljive ponude prema kriteriju Najniža cijena, te konstatuje sljedeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1. "Inter-com" d.o.o. Zcnica sa sljedećim elementima ponude:

- ponudena cijena: 757,50 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 886,28 KM sa uračunatih 17% PDV-a na paritetu DDP krajnje odredište - RMU "Đurđevik",

- uslovi i rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja, odnosno isporukc robe,

- rok isporuke robe: 15 dana od dana zaključenja Ugovora,

- opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Zalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: