Rezultati javnog poziva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije COVID 19 virusa na području Općine Vogošća za 2021. godinu

Datum objave: 30.08.2021. 13:24 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2021.

Broj: 03-15-1121/21 

Vogošća, 19.08.2021. godine

 

Na osnovu članova 3,5,6. i člana 7. Pravilniku o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije COVID 19 virusa na području Općine Vogošća i prijedloga Komisije za izbor korisnika bespovratnih sredstava namjenjenih podršci samostalnih djelatnosti, a u skladu sa Zaključkom o načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenjenih podršci samostalnim djelatnostima broj: 03-15-1121/21 od 17.08.2021. godine donosi se:

 

O D L U K A

O DODJELI BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA NAMJENJENIH PODRŠCI FIZIČKIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST

 

I

Dodjela finansijskih sredstava fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost iz Budžeta Općine Vogošća za 2021. godinu će se izvršiti na sljedeći način:

 

R.B.

Ime i prezime podnosioca prijave

Naziv pravnog subjekta

Iznos za uplatu U KM

1

Sevlija Hasanović

T.R."MUMI"

729,16

2

Admir Selimović

T.R."ALMINA"

479,16

3

Hasib Zorlak

T.R."AJNA-TEX"

416,66

4

Rasim Agović

T.R."AGA-M"

624,99

5

Sadik Ćelebić

T.R."Kod Sadike"

624,99

6

Edin Dević

T.R."ŽUTI"

520,83

7

Suvada Pozderović

T.R."OGRIJEV TRANSPORT"

729,16

8

Sabahudin Alispahić

T.R."NUR MAHALA"

624,99

9

Berisa Tabaković

T.R."BERY"

541,66

10

Elbis Tokmo

T.R."NINO"

520,83

11

Amir Tuhčić

T.R."ENTER"

624,99

12

Mirza Bajrić

U.R."AQUARIUS"

520,83

13

Edin Gogić

U.R."WOG CAFFE"

520,83

14

Aldijana Durak

U.R."NAŠ KUTAK"

270,83

15

Zeliha Hodžić

U.R."BISER"

729,16

16

Jasmina Hrustemović

U.R."AĆE"

479,16

17

Amira Dević

U.R."BOEMI"

624,99

18

Esnaf Babić

U.R."BUJRUM"

375,00

19

Muhidin Durmišević

U.R."MUKI"

791,66

20

Sanjin Hastor

U.R."SQUARE"

541,66

21

Nedim Imamović

U.R."NO EXIT"

687,49

22

Elma Duraković

U.R."DINO"

624,99

23

Zulčić Elvir

U.R."MASCOT"

624,99

24

Munira Čosović

U.R."4CUBE"

583,33

 

25

Amra Selimović

U.R. Auto škola "MEŠA"

687,49

26

Edvin Kapetanović

O.R.Taxi prevoz

520,83

27

Mersad Smajlović

O.R. Auto servis "MERSAD"

520,83

28

Damir Omerović

O.R. Taxi prevoz

520,83

29

Džemal Zukić

O.R. Taxi prevoz

520,83

30

Fadil Avdagić

O.R. Taxi prevoz

583,33

31

Halid Žero

O.R. Taxi prevoz

583,33

32

Mirsad Hasanbegović

O.R. Taxi prevoz

624,99

33

Melisa Herco

SD racunovodstveni servis

333,33

34

Irna Sarajkić

SD "ARNI"

854,16

35

Belma Čalija

OR Frizerski salon "DELAMI"

583,33

36

Nedim Dević

Autoprevoznik

583,33

37

Fikret Dević

SPD"KONI"

729,16

38

Kemal Mahmutović

SPD "GMP-TEHNIK"

895,82

39

Vahidin Zuko

BUSSINES POINT

895,82

40

Samir Avdibašić

SD "INSTRUKTOR"

583,33

41

Zijad Efendić

OR "MM"

729,16

42

Kenan Kujundžić

Taxi prevoz

583,33

43

Tarik Kerla

OR"WOOD ART DESUGN"

541,66

44

Belmir Kožljak

OR"BELLMIR"

687,49

45

Mirzet Banda

OR"MIRZA"

833,32

46

Nihad Hodžić

OR"HGV"

729,16

47

Meho Zulić

SPD"ZULA"

624,99

48

Fikret Mujkić

SPD"FIĆO"

583,33

49

Selma Suljević

OR"SELMA"

729,16

50

Mevludin Mehović

OR"MELKO"

937,49

51

Adil Hrustemović

OR"AČE"

833,32

52

Amra Ferić

OR"AM"

833,32

53

Nermin Kopić

OR"KOPIĆ"

583,33

54

Adisa Dervišević

OR"INFINITY"

375,00

55

Senad Hajro

OR"DIZAJN"

687,49

56

Alma Hurem

OR"ALMA"

583,33

57

Mirza Blekić

OR"MM DEKOR"

541,66

58

Mersad Hamza

OR"HMM"

791,66

59

Adis Adilović

OR"MACA"

729,16

60

Adis Mešić

OR"KUM"

999,99

61

Ekrem Piknjač

SD"PIVARA SEMIZBURG"

583,33

62

Almir Abazovski

OR"KAN"

520,83

63

Nermina Salihović

OR"PASSAGE"

687,49

64

Edin Halač

STZ"ED-OS"

624,99

65

Faruk Arnautović

STZ"ZLATARA FARE"

583,33

66

Ajdin Katana

STZ"AJDIN"

583,33

67

Emina Amin

STZ"SLASTICE BY AMIN"

583,33

68

Alija Semić

STZ"SEMIĆ"

624,99

 

UKUPNO

42.562,05

 

II

Ova finansijska sredstva će biti uplaćena na račun djelatnosti Prijavitelja/Aplikanta

 

 

Broj: 03-15-1121/21 

Vogošća, 18.08.2021. godine

 

Predmet: Lista aplikanata koji nisu ostvarili pravo po Javnom pozivu broj: 03-15-1121/21 od 02.07.2021. godine

 

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije COVID 19 virusa na području Općine Vogošća za 2021. godinu broj: 03-15-1121/21 od 02.07.2021. godine, a shodno Pravilniku o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije COVID 19 virusa na području Općine Vogošća, broj: 03-15-1120/21, od 28.06.2021. godine, Komisija za izbor korisnika bespovratnih sredstava namjenjenih podršci samostalnih djelatnosti (Rješenje broj: 03-15-1121/21 od 03.08.2021. godine) je izvršila uvid u dokumentaciju pristiglih prijava i konstatovala da slijedeci aplikanti nisu ispunili uslove navedene Javnim pozivom i kao takve nisu ostvarili pravo na bespovratna finansijska sredstva.

 

STATUS APLIKANATA - LOT 1

Fizička lica koja obavljaju djelatnost trgovine, registrovani u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10 i 79/17)

 

Red. broj

Podnosilac prijave

Naziv pravnog subjekta

Obrazloženje

1.

Amela Barčić

T.R „ MODESTY"

Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke neispravna

2.

Sabaheta Škrijelj

T.R „MOBIL&GIFT SHOP"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

3.

Safet Vatić

T.R „VATIC- PROM"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen

Karton deponovanih potpisa

4.

Senad Muminović

T.R „ELSANA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen

Karton deponovanih potpisa

5.

Paša Išerić

T.R. „ES EM"- Vogošća

Potvrda o otvorenom i aktivnom računu nije ovjerena i nema datuma izdavanja iste,

Rješenje o registraciji nije ovjereno

 

6.

Nermina Bradić

T.R. „NERMA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2021.god

7.

Mufid Demirović

T.R. „WOLF"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen

Karton deponovanih potpisa

8.

Amela Sero

T.R. „LEMI"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2021.godine.

9.

Almir Marevac

T.R. „MAREVAC"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke- dostavljen Ugovor o TRN 2020. godine

10.

Aldin Vatić

T.R.„BRADA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke- dostavljen Ugovor o TRN 2013.godine

11.

Zorica Teofilović

T.R. „PIKVER-S"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2012. god; Nedostaje Rješenje o registraciji subjekta

12.

Zorica Teofilović

T.R. „PIKVER-S"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2012. god nije ovjeren; Nedostaje Rješenje o registraciji subjekta

13.

Esma Sahbaz

T.R."TARIK"

Rješenje o registraciji subjekta nije ovjereno

 

STATUS APLIKANATA - LOT 2

Fizička lica koja obavljaju djelatnost ugostiteljstva, registrovani u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/09)

 

Red. broj

Podnosilac prijave

Naziv pravnog subjekta

Obrazloženje

1.

Ismira Bistrivoda

U.R. Slastičarnica „BISTRY"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2019.god

2.

Vedad Harbinja

U.R.Caffe bar „MIX"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Karton deponovanih potpisa

3.

Behireta Skorupan

U.R."Caffe Shop"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2010. god.

4.

Mehmedalija Tihić

U.R: Caffe bar „RELAX HOOKAH LOUNGE"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

5.

Indira Nikšić

U.R. Buregdžinica „EKI"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2019. god.

6.

Nihada Muminović

U.R: Caffe bar BISTRO „DADA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

7.

Samir Avdić

U.R.Slastičarna „WINDMOLEN"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

8.

Mediha Avdić

U.R. FastFood Bistro „FENIX"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2019. god.

9.

Denis Kahriman

U.R. „AZRA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2010. god.

10.

Muamer Husejnović

U.R."NASA RAJA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2020. god.

11.

Almir Ušanović

U.R. „PARK"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2018. god i nije ovjeren

 

12.

Elvedin Kurtović

U.R. „Q"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2020. god.

13.

Aldin Kerla

U.R. „GRICKO"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2013.god, Rješenje o registraciji subjekta nije ovjereno

14.

Anel Selimović

U.R. „CORNE107"

Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke nije ovjerena

15.

Mehdin Duraković

U.R. „OAZA-DINO"

Rješenje o registraciji subjekta nije ovjereno

16.

Anel Sejdievski

U.R. „SPORT"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2021. god.

17.

Senad Redžović

U.R. „AKORD"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor iz banke 2019. god.

 

STATUS APLIKANATA - LOT 3

Fizička lica koja obavljaju djelatnost obrta, registrovani u skladu sa Zakonom o obrtima i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/09 i 14/11)

 

Red. Broj

Podnosilac prijave

Naziv pravnog subjekta

Obrazloženje

1.

Haris Okanović

O.R. Foto Studio „OKI"

Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke nije dostavljena orginalna a nije ni fotokopija ovjerena

2.

Senahid Močević

O.R.Taxi prevoz

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke- dostavljena Instrukcija za plaćanje bez datuma izdavanja

3.

Nermina Selimović

S.P.D. „MILKINS"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2021. godine

4.

Adem Kahrić

O.R.Taxi prevoz

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke- dostavljena Instrukcija za plaćanje nema datuma izdavanja

5.

Almina Musić

O.R Frizersko- kozmetički salon Ijepote „BAJKA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2021. godine

6.

Ibrahim Karić

O.R.Taxi prevoz

Nedostaje Rješenje o registraciji subjekta

7.

Amila Poturak

O.R. „Magic by Mila"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Zahtjev za otvaranje računa

8.

Jasmin Banda

Auto škola „B-plus"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

9.

Mirsad Muslim

O.R. Frizerski salon „NEW 2"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2021. ggodine

10.

Lejla Bajramović

O.R Frizerski salon za žene i muškarce „NEW 1"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2021. godine

11.

Ardin Bibić

Auto Limar „R- LINE"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

12.

Ibro Bradić

Auto prevoznik

Rješenej o registraciji subjekta nije ovjereno

13.

Nihad Zukić

Javni prevoz

Rješenej o registraciji subjekta nije ovjereno

14.

Safet Barčić

O.R. „RESET"

Na potvrdi o otvorenom i aktivnom računu iz banke nedostaje datum izdavanja

15.

Elvis Skenderović

Vulkanizer

Autopraonica

„ELVIS"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

16.

Merima Celik

Salon Ijepote „MERIMA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2018. godine

 

17.

Hodžić Jasmin

OR„PAPIR SRUDIO"

Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke neispravna

18.

Abdulah Hadžić

SPD"DULE"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljeno Obavještenje iz 2016. godine

19.

Senad Sabanović

OR"ALMIN"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

20.

Amir Hadžić

SPD"AMIR"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

21.

Melisa Kadrispahić

MK STUDIO

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2020. godine

22.

Ddenis Ramić

OR"DENIS"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Zahtjev za otvaranje računa bez datuma izdavanja

23.

Medžida Selimović

SPD „MS"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Zahtjev za određivanje glavnog računa

24.

Ermin Hadžić

OR „GIFT"

Potvrda neispravna izdata za period koji ne posmatramo

25.

Nermin Požegić

Veterinarska stanica

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2021.godine

26.

Enida Kovač

OR"THE A&E STYLE"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2020. godine

27.

Muamer Karić

MN GRADNJA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

28.

Mila Rodić

OR Frizerski salon „LEMI"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2020. godine

29.

Halid Colaković

OR"HA ES"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2019. godine

30.

Amir Bibić

OR „VOG KERAMIK"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

31.

Indira Osmanović

OR"RIJAD"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2015. godine

32.

Suvada Hajro

SPD"H.SUVADA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2018. godine

 

33.

Edin Karović

OR"ZANETTI"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Instrukcija za plaćanje bez datuma izdavanja

34.

Mehmed Hadžić

SPD"Hadžić"

Aplikacija za prijavu nije popunjena ispravno,

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2014. godin

35.

Salko Blekić

SPD"TIMOS"

Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke nije ispravna ne posjeduje datum izdavanja

36.

Vuk Medin

O.R. TEMIZ

Rješenje o registraciji nije ovjereno

37.

Vuk Medin

O.R. Autopraonica Vulkanizer „TEMIZ"

Rješenje o registraciji nije ovjereno

38.

Šljivo Dženita

O.R. Hair LUX

Potvrda dostavljena nakon zatvaranja Javnog poziva

39.

Tihić Muška

O.R. Konto Mint

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke - dostavljen Karton deponovanih potpisa

40.

Hajro Nedžad

SPD"HAJRO"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2018. godine

41.

Senad Kutlovac

O.R. Auto servis KUTLOVAC

Rješenje o registraciji subjekta nije ovjereno

42.

Semić Senad

O.R. „SEMIC"

Priložena dokumentacija nije ovjerena

43.

Karić Elvir

O.R. ELVA

Nedostaje prijavni obrazac

44.

Amer Mušanović

O.R. „ADI-BENZ"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2015. godine

 

STATUS APLIKANATA - LOT 4

Fizička lica koja obavljaju djelatnost starih i tradicionalnih zanata propisanih „Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata" ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/09, 38/10 i 16/12)0

 

Red. broj

Podnosilac prijave

Naziv pravnog subjekta

Obrazloženje

1.

Mirza

Hasanbegović

OR" FRIZERSKI SALON MIRZA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2019. god

2.

Amra Kahriman

STZ"AMRA"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2020. god

3.

Eldin Kurtović

STZ"BARBER SHOP Q"

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2020. god.

4.

Amira Hadžić

C:\l

STZ"STONE

JSBRViICE'tratoiADeskto

Nedostaje Rješenje o registraciji Asubjekta 5 22_11_04-window.jpg

5.

Bahto Memović

 

Nema registrovanu djelatnost na području općine Vogošća

6.

Muniba Abadžija

 

Nema registrovanu djelatnost - fizičko lice

7.

Muamer Pourak

„REKLAME BH" d.o.o.SARAJEVO

Pravno lice,

Nije dostavljena Potvrda o otvorenom i aktivnom računu iz banke-dostavljen Ugovor o TRN 2020. godine

 

NAPOMENA:

Aplikanti koji nisu ostvarili pravo Javnim pozivom za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije COVID 19 virusa na području Općine Vogošća za 2021. godinu sve dodatne informacije/pojašnjenja mogu dobiti na brojeve telefona 033/586-422 i 033/586-420 svakim radnim danom u periodu od 08h-16h.

 

Aplikanti koji žele izvršiti uvid u dokumentaciju mogu to učiniti svakim radnim danom u periodu od 9h-13h u Službi za privredu integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti (Kancelarija broj 66 – III sprat).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • ADI BENZ OD VL MUŠANOVIĆ ADIAMER VOGOŠĆA - IGMANSKA 4 VOGOSCA 71320 VOGOŠĆA

 • AGENCIJA KONTO MINT SD - DONJA JOŠANICA II 7A 71320 Vogošća

 • ALMIR MAREVAC vl. MAREVAC t.r. - Semizovac bb 71320 Vogošća

 • AUTO ŠKOLA B PLUS - DONJI HOTONJ 44 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • AUTOPREVOZNIK BRADIC IBRO - GORNJA JOŠANICA 3 VOGOŠCA 71320 VOGOŠĆA

 • AUTO-TAXI KAHRIĆ ADEM Sarajevo - KOBILJA GLAVA 76A 71320 VOGOŠĆA

 • AUTO-TAXI MOČEVIĆ SENAHID SARAJEVO - Dejzina Bikića 153 71000 SARAJEVO

 • BREGDŽINICA I ĆEVABDŽINICA EKI VL. NIKSIC INDIRA VOGOŠĆA - BRAĆE HALAĆ 5 71320 VOGOŠĆA

 • GIFT VL. HADŽIĆ ERMIN OBRTNIČKA RADNJA VOGOŠĆA - JOŠANIČKA DO BR. 46 VOGOŠĆA 71320 Vogošća

 • HA ES o.r. Vogošća - Donja Jošanica I do br. 55 71320 Vogošća

 • HAIR LUX SZR VL ŠLJIVO DŽENITA VOGOŠĆA - JOŠANIČKA 49 VOGOŠĆA 71320 Vogošća

 • JAVNI PRIJEVOZ TERETA VL- ZUKIĆ NIHAD - GORNJA JOŠANICA I 19 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • NEW 2 OBRTNIČKA RADNJA FRIZERSKI-SALON VL MUSLIM MIRSAD VOGOŠĆA - UGORSKO BB VOGOSCA 71320 VOGOŠĆA

 • O.r. Frizerski salon Rijad Vogošća - Jošanička 132 71320 Vogošća

 • OBRTNICKA RADNJA AUTOSERVIS ELVA VL KARIC ELVIR VOGOŠCA - STARA CESTA I BR 62 71320 VOGOSCA

 • OBRTNICKA RADNJA AUTOSERVIS KUTLOVAC VOGOŠCA VL KUTOVAC SENAD - GORNJI HOTONJ 7 71320

 • OBRTNICKA RADNJA FRIZERSKO KOZMETICKI SALON LEMI VL. RODIC MILA VOGOŠCA - SPASOJE BLAGOVCANINA BB 71320 VOGOSCA

 • OBRTNICKA RADNJA SALON ZA MASAŽU I FIZIKALNU TERAPIJU MK STUDIO - VOGOŠCA VL. KADRISPAHIC MELISA - 24JUNA ULAZ D 71320 VOGOSCA

 • OBRTNICKA RADNJA STARI TRADICIONALNI ZANAT AMRA VOGOŠCA VL KAHRINA AMRA - TIHOVICI 49 71320 VOGOSCA

 • OBRTNIČKA RADNJA MN GRADNJA VL.KARIĆ MUAMER VOGOŠĆA - KRIVOGLAVCI I DO BR. 56 71320 VOGOŠĆA

 • OBRTNIČKA RADNJA AUTOLIMAR R LINE-VOGOŠĆA VL BIBIĆ ARDIN - AHMEDA RIZVE 14 71320 VOGOŠĆA

 • OBRTNIČKA RADNJA AUTOSERVIS DENIS, Vogošća - Igmanska 93 71320 Vogošća

 • OBRTNIČKA RADNJA FRIZERSKI SALON ZA ŽENE I MUŠKARCE NEW 1 VOGOŠĆA VL. BAJRAMOVIĆ LEJLA - IGMANSKA 90 71320 VOGOŠĆA

 • OBRTNIČKA RADNJA FRIZERSKO-KOZMETIČKI SALON MAGIC BY MILLA VL. POTURAK AMILA VOGOŠĆA - JOŠANIČKA 125 71320 VOGOŠĆA

 • OBRTNIČKA RADNJA STONE SERVICE VL. HADŽIĆ AMIRA VOGOŠĆA - KRIVOGLAVCI II 57 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • OBRTNIČKA RADNJA VULKANIZER-AUTOPRANONICA ELVIS VL.SKENDERAGIĆ ELVIS - IGMANSKA 4 71320 VOGOŠĆA

 • OR AGENCIJA ZA ČIŠĆENJE TEMIZ VOGOŠĆA - VOGOŠĆANSKIH ODREDA 17 71320 VOGOŠĆA

 • OR PAPIR STUDIO vl. Hodžić Jasmin Vogošća - OMLADINSKA BR. 8 71320 Vogošća

 • OR PHOTO STUDIO OKI VOGOŠĆA VL OKANOVIĆ HARIS - JOŠANIČKA 46 71320 VOGOŠĆA

 • OR Reset Vogošća - Omladinska bb 71320 Vogošća - Sarajevo

 • OR SALON LJEPOTE MERIMA - 24 JUNA 11 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • OR STARI TRADICIONALNI ZANAT - FRIZERSKI SALON MIRZA VOGOŠĆA - JOŠANIČKA 46 71320 VOGOŠĆA

 • OR STZ FRIZERSKI SALON BARBER SHOP Q VOGOŠĆA - BRAĆE HALAĆ 8 71320 VOGOŠĆA

 • OR VOG KERAMIK Vogošća - Gornja Jošanica 3 71320 Vogošća

 • REKLAME BH d.o.o. Sarajevo - ul. Partizanski odred zvijezda br.54A 71320 Vogošća

 • SEMIĆ SPD VL SEMIĆ SENAD VOGOŠĆA - SLATINSKI PUT 93 VOGOSCA 71320 VOGOŠĆA

 • SENAD ŠABANOVIĆ vl. ALMIN obrtnička radnja - Gornja Jošanica III bb 71320 Vogošća

 • SPD AMIR - RAVNE 1 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • SPD DULE - SVRAKE-RAVNE 84 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • SPD H SUVADA VL HAJRO SUVADA - GORA 47 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • SPD HAJRO VL HAJRO NEDŽAD - GORA 47 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • SPD MS VL.SELIMOVIĆ MEDŽIDA - DRESKOVAČA 32 71320 VOGOŠAA

 • SRODNA POLJOPRIVREDNA DJELATNOST HADŽIĆ VOGOŠĆA - NOVI REZERVOAR 28 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • Srodna Poljoprivredna Djelatnost Timos - Ahmeda Rive Broj 42 71000 Sarajevo

 • SRODNA POLJOPRIVREDNA DJELATNSOT MILKINS VL SELIMOVIC NERMINA - LJUBINA 33 71320 VOGOSCA

 • SUR CAFFE SLASTIČARNA"CAFFE SHOP"VL SKORUPAN BEHIR - JOŠANIČKA BR 32 SARAJEVO-VOGOŠĆA 71320 Vogošća

 • SVP POŽEGIĆ VL POŽEGIĆ NERMIN - IGMANSKA 10 71320 VOGOŠAA

 • TAXI PRIJEVOZNIK-KARIĆ IBRAHIM VOGOŠĆA - STARA CESTA I 60 VOGOŠĆA 71320 Vogošća

 • THE AE STYLE VOGOSCA VL.KOVAC ENIDA - TOME MENDESA DO BR.7 71320 VOGOSCA

 • TP VATIĆ-PROM VOGOŠĆA - SPASOJE BLAGOVČANINA BB 71320 VOGOŠAA

 • TR BRADA VL VATIĆ ALDIN - NOVA CESTA 11 VOGOŠAA 71320 VOGOŠĆA

 • TR ES EM - SPASOJE BLAGOVČANINA BB VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • TR NERMA VOGOŠĆA VL. BRADIĆ NERMINA - SPASOJE BLAGOVČANINA BB 71320 VOGOŠĆA

 • TRGOVAČKA RADNJA ELSANA VOGOŠĆA VL MUMINOVIĆ SENAD - SPASOJA BLAGOVČANINA BB/TEZGA BR B-6A BB 71320 VOGOŠĆA

 • TRGOVAČKA RADNJA LEMI VOGOŠĆA - AKIFA EF BISEROVICA 8 71320 VOGOŠĆA

 • TRGOVAČKA RADNJA MOBIL&GIFT SHOP VOGOŠĆA VL ŠKRIJELJ SABAHETA - JOŠANIČKA 47 71320 VOGOŠĆA

 • TRGOVAČKA RADNJA MODESTY VOGOŠĆA - JOŠANIČKA 3 71320 VOGOŠĆA

 • UGOSTETLJSKA RADNJA CAFFE BAR-BISTRO DADA VL. MUMINOVIĆ NIHADA - SPASOJE BLAGOVČANINA BB 71320 VOGOŠĆA

 • UGOSTITELJSKA RADNJA FAST FOOD GRICKO - JOŠANIČKA BB 71320 VOGOSCA

 • UGOSTITELJSKA RADNJA SLASTICARNICA BISTRY VL BISTRIVODA ISMIRA VOGOŠCA - JOSANICKA 63 71320 VOGOSCA

 • UGOSTITELJSKA RADNJA SLASTICARNICA NASA RAJA VOGOSCA - JOSANICKA BR.17E 71320 VOGOSCA

 • UR Caffe bar AZRA, vl.Kahriman Denis, Vogošća - JOŠANIČKA BR.62 71320 Vogošća

 • UR CAFFE BAR MIX VL HARBINJA VEDAD VOGOŠČA - JOŠANIČKA 59 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • UR CAFFE BAR RELAX HOOKAH LOUNGE - JOŠANICKA 14 VOGOŠCA 71320 VOGOŠĆA

 • UR FAST FOOD BISTRO OAZA DINO VL.DURAKOVIĆ MEHDIN - MUJE ŠEJTE 1 71320 VOGOŠĆA

 • UR PIZZERIA I FAST FOOD Q VL KURTOVIĆ ELDIN - SPASOJE BLAGOVČANINA 22 VOGOŠĆA 71320 VOGOŠĆA

 • UR SLASTIČARNICA WINDMOLEN VOGOŠĆA - OMLADINSKA 3 71320 VOGOŠAA

 • WOLF VOGOSCA - BRAĆE HELAĆ 10 71320 VOGOŠĆA

 • ZANETTI VL.KAROVIĆ EDIN - JOŠANIČKA 69 VOGOŠĆA 71320 Vogošća

 • ZORICA TEOFILOVIĆ vl. PIKVER-S t.r. - Braće Halač 19 71320 Vogošća