Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Rezultati za javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 50+

Datum objave: 08.08.2022. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 02.08.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Vlada

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i clana 12. stav (3) Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo LI 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine Vlada Kantona Sarajevo, na 86. sjednici održanoj 14.07.2022. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

1. Usvaja se prijedlog Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za ucesce u Programu sufinansiranja zapošljavanja "50+" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih LI Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805¬40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691¬40.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

2. Usvaja se prijedlog Liste poslodavaca koji ispLinjavaju uslove za ucesce u Programu sufinansiranja zapošljavanja "50+" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "50+", u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04¬43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

3. Svi zavodi, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala, a koji su se našli na Listi poslodavaca iz tačke 1. i 2. ovog zaključka ne podliježu obavezi traženja saglasnosti za prijem u radni odnos po ovom Programu.

4. Usvaja se prijedlog Liste poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za Ličešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "50+" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladLi sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje struktLire zaposlenih LI Kantonu Sarajevo LI 2021. godini, broj: 02-04-21805¬40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691¬40.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka. 

5. Ukoliko poslodavac sa prijedloga Liste poslodavaca iz tačke 1. ovog zaključka odustane od učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja "50+", Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo će zaključiti ugovore sa drugim poslodavcima koji se nalaze na prijedlogu Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja '"50+" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "50+".

6. Sredstva za realizaciju ovog Programa obezbjeđena su u Finansijskom planu i Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu, broj: 01-04-5586/22 od 22.02.2022. godine.

7. Usvojene liste iz tačke 1., 2. i 4. ovog zaključka bit će objavljene na web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

Broj: 02-04-27476-17.1/22 Sarajevo, 14.07.2022. godine

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 50+ po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine

Rbr

Podaci o poslodavcu

Status

Broj

Traženo

Odobreno

Broj

Tražena

Broj

 

 

predmeta

uposlenih

sufinansiranje

sufinanasiranje

Bodova

zanimanja

predmeta

 

 

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Općina

 

 

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno

odobrenih

osoba

 

 

 

1

Ustanova

Edisa

Hamze

Ilidža

Uvaženi

76

1

1

13

Medicinska

04/1-34-

 

AMELi

Habota

Čelenke

 

 

 

 

 

 

sestra

023-50+/22

 

NUR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Termalna

Rivijera

Ilidža

Nermina Sefer

Butmirs ka cesta 18

Ilidža

Uvaženi

103

3

1

11

Konobar, sobarica

04/1-34- 001-50+/22

 

3

Catvvalk d.o.o.

Samra Burdžović

Safvet- beg

Bašagića 5

Centar

Uvaženi

15

4

1

11

Sivac, peglar

04/1-34- 005-50+/22

4

MRKULIC

COMPANY

d.o.o

Senad Halilović

Dr.Must afe

Pintola

23

Ilidža

Uvaženi

73

2

1

11

Sobarica, admmistrati vni radnik

04/1-34- 013-50+/22

5

BUTMIR d.o.o.

Edin

Hadžiome rović

Butmirs ka cesta 45

Ilidža

Uvaženi

99

10

1

11

Ekonomski tehničar, zidar, tesar, armirač, izolater

04/1-34- 014-50+/22

6

JUOŠ Hrasno

Nermina Planinčić

Porodice Ribar 2

Novo Sarajevo

Uvaženi

79

2

1

11

Spremačica

04/1-34- 024-50+/22

 

7

Agencija za zaštitu ljudi i imovine SECURITA S d.o.o.

Vaidin JažiC

BaciCi 15

Novi Grad

Uvaženi

538

10

1

11

Cuvar

04/1-34- 030-50+/22

8

JUOS

Refik

Omladin

Vogošca

Uvaženi

69

1

1

11

Spremačica

04/1-34-

 

Zahid

KurtoviC

ska 14

 

 

 

 

 

 

 

065-50+/22

 

Barucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

DUHANPR

OMET

d.o.o.

Avdagic Amila

Radenk a

Abazovi ca 1

Novi Grad

Uvaženi

84

5

1

11

Prodavač u kiosku

04/1-34- 154-50+/22

 

10

Ur

gostionica sa

pružanjem usluga smještaja Bosna

Čolak Lamija

Butmirs ka cesta 8

Ilidža

Uvaženi

11

8

1

11

Kuharica, konobar, noćni čuvar, sobarica, domar

04/1-34- 161-50+/22

11

Global

Alen

Muham

Novo

Uvaženi

14

1

1

11

Ekonomista

04/1-34-

 

Logistic

Karkelja

eda ef.

Sarajevo

 

 

 

 

 

 

169-50+/22

 

Team d.o.o.

 

Pandže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

OD

Bellatrix Beauty

Adna Prašović

La

Benevol

encija

14

Centar

Uvaženi

2

1

1

11

Domaćica - radnik za jednostavne poslove

04/1-34- 176-50+/22

 

13

EURO STEP d.o.o.

Ferko

Alomerov

ic

Jahijela Fincija 7

Ilidža

Uvaženi

28

2

1

11

Obućar

04/1-34- 232-50+/22

14

R.U.Y.A.

Mohamed

Stupska

Ilidža

Uvaženi

2

4

1

10

 

04/1-34-

 

d.o.o.

Salah

1D

 

 

 

 

 

 

 

010-50+/22

 

 

Mohamed

 

 

 

 

 

 

 

Diplomirani

 

 

 

Elmergha

 

 

 

 

 

 

 

ekonomista

 

 

 

ny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltayeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Autoskola "Selimovic"

Elvis Selimovic

Brace Krso 19

Vogosca

Uvaženi

1

1

1

10

Instruktor vožnje

04/1-34- 033-50+/22

 

16

SD Aida

Aida

Alihodžic

Mihrivo de54

Stari Grad

Uvaženi

1

1

1

10

Ekonomski tehničar

04/1-34- 039-50+/22

17

ODNevza

Mevzeta Maksumi c

Hadželi 263

Hadžici

Uvaženi

2

1

1

10

Gimnazija

04/1-34- 043-50+/22

18

Keynes d.o.o.

Amar Nalic

Kolodvo rska 12

Novo Sarajevo

Uvaženi

5

1

1

10

Elektrotehni čar

04/1-34- 046-50+/22

 

19

Metal

Processing

d.o.o.

Dario Haskovic

126

Ilijaske brigade bb

Ilijas

Uvaženi

1

1

1

10

Masinska škola

04/1-34- 054-50+/22

20

OD Birsen

Mirzeta

Trg

Novi

Uvaženi

1

1

1

10

Filigranist

04/1-34-

 

 

Mujezino

ZAVNO

Grad

 

 

 

 

 

 

055-50+/22

 

 

vic

BIH 16

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Caffe bar ARKO

Alma Kurtovic

Put

Famosa 5

Ilidža

Uvaženi

2

1

1

10

Elektrotehni car-konobar

04/1-34- 057-50+/22

 

22

j.

Advokat

Ermin

Silajdžić

Ermin Silajdžić

Terzije bb

Centar

Uvaženi

2

1

1

10

Diplomirani ekonomista

04/1-34- 058-50+/22

23

Kemo d.o.o.

Kemal

Stanjeva

Ilidža

Uvaženi

4

1

1

10

čistačica

04/1-34-

 

 

Pramenk

c8

 

 

 

 

 

 

 

059-50+/22

 

 

ović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

SHPP d.o.o.

Amer Jerlagić

Kasima ef.Dobra če 17

Stari Grad

Uvaženi

5

1

1

10

Vozač kv mehaničar

04/1-34- 060-50+/22

 

25

OD

Moderna Product

Armina Sabanovic

Ramiza Salcina 284

Novi Grad

Uvaženi

1

1

1

10

Izrađivač torbi

04/1-34- 062-50+/22

26

Electra d.o.o

Hamdija Torlak

Porodice Ribar43

Stari Grad

Uvaženi

26

1

1

10

Elektrotehni čar

04/1-34- 063-50+/22

27

TRGTX- BA

Muhamed Okanovic

Safeta Zajke 322

Novi Grad

Uvaženi

2

1

1

10

Trgovac

04/1-34- 078-50+/22

 

28

IT Brzi servisni centar d.o.o.

Mirsad Hošić

Zmaja do

Bosne 13

Novo Sarajevo

Uvaženi

1

1

1

10

Mašinski, elektrotehni čki i drugi smjer

04/1-34- 083-50+/22

29

OD Nia Deluxe

Indira Sadović

Zelenih beretki bb pp 56

Stari Grad

Uvaženi

1

1

1

10

Krojač

04/1-34- 086-50+/22

30

OD

"Instalacije Ćorić"

Husein Ćorić

Franca

Prešena

9

Novi Grad

Uvaženi

1

1

1

10

Bravar

04/1-34- 091-50+/22

31

OD Ljepota i ponos hidžaba

Azra Hodžić

Kenana Demirov ića 29

Centar

Uvaženi

2

1

1

10

Sivac

04/1-34- 093-50+/22

 

32

ODAjsa

Almina Račić

Bulevar branilac a

Dobrinj ebb

Novi Grad

Uvaženi

2

1

1

10

Izrada nakita-SSS

04/1-34- 097-50+/22

33

TR Second

Sead

Binježev

Hadžići

Uvaženi

2

1

1

10

Rad u

04/1-34-

 

Hand

Tepić

o 201

 

 

 

 

 

 

trgovini

108-50+/22

 

Hadi.ići

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Kozmetički salon Glam Girl

Ermina Ćoso

Zmaja do

Bosne 95

Novo Sarajevo

Uvaženi

2

1

1

10

Konfekcion ar

04/1-34- 128-50+/22

 

35

*

OR

Hrasnička vodenica

Hajra Fetahovic

Vrelo 2

Ilidža

Uvaženi

2

1

1

10

Radnik u pekari

04/1-34- 142-50+/22

36

ORKrojač NOOOl

Zumreta Džanovic

Ustaničk abb

Ilidža

Uvaženi

1

1

1

10

Krojač

04/1-34- 144-50+/22

37

AGRO PLUS d.o.o.

Nijaz Suljic

Osik 137

Ilidža

Uvaženi

3

1

1

10

Trgovac

04/1-34- 146-50+/22

38

OD Parking Bosna

Nirmela Kadric

Butmirs ka cesta

2

Ilidža

Uvaženi

3

1

1

10

Radnik na parkingu

04/1-34- 162-50+/22

 

39

Dream

holidays

d.o.o.

Mid.hat Devic

Terezija bb

Centar

Uvaženi

2

1

1

10

Trgovac, ekonomista

04/1-34- 165-50+/22

40

TR Phonex

Minela

Kurta

Novi

Uvaženi

1

1

1

10

Ekonomski

04/1-34-

 

 

Dozo

Schorka

Grad

 

 

 

 

 

tehničar

167-50+/22

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

41

UR Bistro & pizzeria DVA

SESIRA

Edina Tufo

Mala aleja 71

llidža

Uvaženi

7

2

1

10

Radnik u ugostiteljstv u, konobar

04/1-34- 174-50+/22

 

 

42

TR

CRVENA JABUKA

Ifeta Kadrić

Šehitluci 38

Ilidža

Uvaženi

5

1

1

10

Trgovac

04/1-34- 187-50+/22

43

OD

Aida

Alije

Stari

Uvaženi

1

1

1

10

Knjigovodst

04/1-34-

 

CONTABIL

Hadžialić

Nametk

Grad

 

 

 

 

 

veni i

196-50+/22

 

E vi. Aida

Fatić

a 92

 

 

 

 

 

 

računovodst

 

 

Hadžialić

 

 

 

 

 

 

 

 

veni poslovi

 

 

Fatić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

AL

MUTREB & SONS d.o.o.

Arnela Masleša

Luke 27

Hadžići

Uvaženi

3

1

1

10

Poslovi čišćenja i održavanja

04/1-34- 205-50+/22

 

 

45

Udruženje Fudbalski klub

Željezničar

Amira Uzunović

Zvornič ka 27

Novo Sarajevo

Uvaženi

53

2

1

10

Zaštitar

04/1-34- 217-50+/22

46

Udruženje

fudbalski

klub

Sarajevo

Mirza Hadžić

Maršala Tita 38b

Centar

Uvaženi

81

5

1

10

Kuhar, čistačica, noćni čuvar, fudbalski trener

04/1-34- 221-50+/22

47

Eku

Inžinjering d.o.o.

Minela Pehilj

Džemala Bijedića 166 A

Novi Grad

Uvaženi

4

2

1

10

Magacioner, higijeničark a

04/1-34- 229-50+/22

 

48

UR

Arijana

Paromli

Novo

Uvaženi

12

1

1

10

Konobar

04/1-34-

#

Restoran

Mujanovi

nska 42

Sarajevo

 

 

 

 

 

 

238-50+/22

 

ARCI

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

TREMA

Edin

Dobrose

Novi

Uvaženi

1

1

1

10

Trgovac

04/1-34-

 

 

Dizdarevi

vička

Grad

 

 

 

 

 

 

244-50+/22

 

 

c

188

 

 

 

 

 

 

 

 

50

MP

Muhamed

Hrasnič

Ilidža

Uvaženi

1

2

1

10

Ekonomista

04/1-34-

 

Consulting

Prlja

ka cesta

 

 

 

 

 

 

 

251-50+/22

 

d.o.o.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

UR

Restoran Esmeralda

Mehmed Mujanovi

ć

Latička 58

Ilidža

Uvaženi

18

1

1

10

Konobar

04/1-34- 254-50+/22

52

UR caffe

Armela

6 Mart

Hadžići

Uvaženi

2

1

1

10

Domaćica

04/1-34-

 

pizzeria

Zelić

66

 

 

 

 

 

 

 

258-50+/22

 

Garfield

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Olilon d.o.o

Adela Ovčina

Bosanak i put 60

Ilijaš

Uvaženi

1

1

1

10

Pekar, slastičar

04/1-34- 259-50+/22

 

54

Pansion Lion

Biljana Mulabdic

Mehmed a

Mujezin ovica 1

Stari Grad

Uvaženi

1

1

1

9

Ugostitelj

04/1-34- 006-50+/22

55

Koncept 0 d.o.o.

Anela Mesic

Stupska ld

Ilidža

Uvaženi

1

4

1

9

Ekonomista

04/1-34- 009-50+/22

56

Obrtnička krojačka radnja Amna

Amna

Kunovac

Zekic

Brace begic 36

Centar

Uvaženi

1

1

1

9

Sivač

04/1-34- 011-50+/22

 

57

OR stari tradicionaln i zanat Amela

Amela Ramić

Novi

rezervoa

r46

Vogosca

Uvaženi

1

1

1

9

Filigranist

04/1-34- 016-50+/22

58

Your way

Admira

Emira

Ilidža

Uvaženi

4

1

1

9

Higijenicar

04/1-34-

 

d.o.o.

Mahmuto

Bogunić

 

 

 

 

 

 

 

028-50+/22

 

 

vić

a čarlija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

59

JUOS

"Mirsad

Prnjavorac

м

Amela Jasarević

Jošaničk a 51

Vogosca

Uvaženi

95

2

1

9

Higijenicark a

04/1-34- 029-50+/22

 

 

 

60

JUOS

Mehmedalij a Mak Dizdar

Samira Nukic

Žrtava

fašizma

14

Novi Grad

Uvaženi

55

2

1

9

Bravar, stolar, moler, NK ili SSS

04/1-34- 034-50+/22

61

Obrtnička radnja obućar CIPA

Sabahudi n

Smajlovic

Kranjce viceva 11

Centar

Uvaženi

1

1

1

9

Prodavač u radnji

04/1-34- 036-50+/22

62

Trgovačka radnja na malo Optika Kulovac

Samir Kulovac

M.M.

Bašeskij el

Centar

Uvaženi

1

1

1

9

Optičar

04/1-34- 041-50+/22

 

63

OD

"ALISA"

Nedeljka Kajanija

Pa je 48

Stari Grad

Uvaženi

1

1

1

9

Slastičar

04/1-34- 052-50+/22

64

Four Lines d.o.o.

Faruk Pirić

Milana Preloga 9

Novi Grad

Uvaženi

3

1

1

9

Vozač

04/1-34- 068-50+/22

65

JU Druga

osnovna

škola

Almir Ćesko

Školska 1

Ilidža

Uvaženi

69

6

1

9

Osnovna,

srednja

škola,

kuhar,

serviser

04/1-34- 070-50+/22

66

OPD 387- G&F

Rusmir Mešić

Bulevar Meše Selimovi ća 29

Novi Grad

Uvaženi

1

1

1

9

Ekonomski tehničar

04/1-34- 071-50+/22

 

67

Javna

ustanova

Terapijska

zajednica

Kampus

Kantona

Sarajevo

Hase Tiric

Keselji bb

Ilidža

Uvaženi

58

5

1

9

Kuhar,elektr otehnička škola, škola prirodnog tehničkog ili

drustvenog smjera

04/1-34- 076-50+/22

68

ORDendi

Hlpka Janko

Maršala Tita 21

Centar

Uvaženi

1

1

1

9

Prodavač

04/1-34- 077-50+/22

69

Privatna

Stomatološk

a

Ordinacija Nova Otoka

Elida Balic

Džemala Bijedica 129

Novi Grad

Uvaženi

1

1

1

9

Adrninistrat ivni poslovi

04/1-34- 100-50+/22

 

70

OD Omar

Damir

Hipodro

Ilidža

Uvaženi

4

1

1

9

Higijenicar

04/1-34-

 

sistem

Sabotic

m49

 

 

 

 

 

 

 

103-50+/22

 

gradnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZENO: 132 ODOBRENO: 70

 

 

 

 

 

 

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 50+ ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Listom poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja 50+ možete pronaći OVDJE!

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
1.pdf
2.pdf
3.pdf
PODIJELI: