Ribon trake davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine

Datum objave: 11.02.2021. 09:38 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2021.

JP Autoceste FBIH

Broj: 01-01.3-10368-7/20 PV      

Datum: 04.02.2021. godine

Na osnovu ćlana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), te člana 15 Pravilnika o javnim nabavkama JP Autocesta FBiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-10368-6/20 PV od 27.01.2021. godine direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

I

Okvirni sporazum za isporuku roba: „Nabavka ribon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine"; u vrijednosti od 60.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 70.200,00 KM sa uračunatim PDV-om, na period od tri godine, dodjeljuje ponuđaču ponuđaču: „R&S" d.o.o. Sarajevo, sa registriranim sjedištem u ulici Igmanska bb, Vogošća, 71000 Sarajevo, JIB: 4200056290005, koji je u otvorenom postupku podnio prihvatljivu ponudu, koja ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

II

 

Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa pomenutim ponuđačem će se zaključiti prvi pojedinačni ugovor u vrijednosti 20.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 23.400,00 KM sa uračunatim PDV-om. Ukupna plaćanja po pojedinačnim ugovorima bez PDV-a na osnovu sklopljenog okvirnog sporazuma ne mogu premašiti vrijednost okvirnog sporazuma od 60.000,00 KM bez uračunatoa PDV-а.    

 

III

Ugovorni organ je u skladu čl. 14. stav (4), 18. stav (1), članom 25. i članom 32. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14, u daljem tekstu Zakon) pokrenuo otvoreni postupak broj: 01-01.3-10368/20 PV za isporuku roba: „Nabavka ribon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-1-288-3-197/20 dana 12.11.2020. godine. Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 09.12.2020. godine u 11:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije B i H d.o.o. Mostar, Adema Buća 20, 88000 Mostar. Komisija je konstatirala da je ponudu dostavio 1 (jedan) ponuđač, što je konstatirano u zapisniku o otvaranju ponuda.

Nakon što je komisija utvrdila da je prihvatljiva samo (1) jedna ponuda, a da je za ovaj postupak bilo predviđeno provođenje e-aukcije, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije: U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

 

IV

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 14. stav (4), 18. stav (1), članom 25. i članom 32. Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-10368/20 PV za isporuku roba: „Nabavka ribon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-1-288-3-197/20 dana 12.11.2020. godine.

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 09.12.2020. godine u 11:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije B i H d.o.o. Mostar, Adema Buća 20, 88000 Mostar. Komisija je konstatirala da je ponudu dostavio 1 (jedan) ponuđač, što je konstatirano u zapisniku o otvaranju ponuda.

Komisija je prema članu 65. ZJN pristupila pregledu i ocjeni ponude, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Nakon što je komisija utvrdila da je prihvatljiva samo (1) jedna ponuda, a da je za ovaj postupak bilo predviđeno provođenje e-aukcije, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije: U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke okvirni sporazum za isporuku roba na period od tri godine: „Nabavka ribon traka davača kartica kji se koriste u procesu naplate cestarine" u vrijednosti od 60.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 70.200,00 KM sa uračunatim PDV-om, dodjeljuje ponuđaču ponuđaču: „R&S" d.o.o. Sarajevo, sa registriranim sjedištem u ulici Igmanska bb, Vogošća, 71000 Sarajevo, JIB: 4200056290005, koji je u otvorenom postupku podnio prihvatljivu ponudu, koja ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa pomenutim ponuđačem će se zaključiti prvi pojedinačni ugovor u vrijednosti 20.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 23.400,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Ukupna plaćanja po pojedinačnim ugovorima bez PDV-a na osnovu sklopljenog okvirnog sporazuma ne mogu premašiti vrijednost okvirnog sporazuma od 60.000,00 KM bez uračunatoa PDV-a.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

Izvršni direktor za upravljanje i održavanje:

Marin Jeličić

Direktor: Adnan Terzić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: