Roba za prirodnu i drugu nesreću olujni vjetar

Datum objave: 29.06.2019. 18:31 / Izvor: Akta.ba, 18.06.2019.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

GRADSKA UPRAVA GRAD BIHAĆ ZA 2019.GODINU

 Ažurirano 18.06.2019 godine

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost,

period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,... )

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostat ak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenj a ugovora/ okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

33.

Ugovor o nabavci roba za prirodnu i drugu nesreću olujni vjetar

Direktni sporazum broj :02/2-14-1879/19 Obavještenje izvještaj 1034-8-1-48/19

„Ciglana" d.o.o. Bihać

ID: 4263101050004

2.742,75 KM bez PDV-a Rok trajanja: 30 dana Paćanje: 15 dana od dana izdavanja fakture

 

 

11.06.2019.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: