Rotacione kosilice SIP

Datum objave: 17.02.2021. 10:34 / Izvor: Akta.ba, 26.01.2021.

KJKP PARK d.o.o. Sarajevo

Broj: JN-1264-4

Sarajevo: 26.01.2021.g.

 

Na osnovu članova 64. stav (1) tačka b), 68. Stav (3) i stav (4) tačka c) i 70. Stav ( 3) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”. br.39/14) i Zapisnika o radu Komisije za ocjenu i evaluaciju ponuda br. JN-1264-3 od 26.01.2021. godine, donosim slijedeću:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rotacionih kosilica SIP - 3 kom Obavještenja o nabavci koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki br. 410-7-1-458-3-64/20 objavljeno dana: 29.12.2020.godine proveden konkurentski postupak prikupljanja ponuda za i dodjeljuje se ugovor ponuđaču DRR AUTO d.o.o. Kiseljak u iznosu od 8.940,00 KM bez PDV ili 10.459,80 KM sa PDV-om kao najbolje ocjenjenom u provedenom otvorenom postupku predmetne javne nabavke po TD broj JN-1264.

 

II

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

III

Zadužuje se sekretar Komisije za javne nabavke da pismeno obavjesti ponuđače o odluci najkasnije u roku od 7 dana od donošenja odluke.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V

Zadužuje se stručni saradnik za informisanje da predmetnu Odluku objavi na web stranici KJKP ,,PARK“-a d.o.o.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj JN-1264-1 od 28.12.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procjenjena vrijednost javne nabavke je 9.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je na portal javnih nabavki dana br: 410-7-1-458-3-64/20 objavljeno dana: 29.12.2020.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: JN-1264-2 od 28.12.2020. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.01.2021.godine zapisnik o javnom otvaranju 

pornda broj JN-1264-3, te nakon izvršene ocjene i vrednovanja ponuda dostavila Zapisnik o radu broj JN-1264- od 26.01.2021 godine .

U postupku javne nabavke utvrđeno je, da je Komisija za javnu nabavku pravovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da su TD sa portala e nabavke podigli slijedeći ponuđači:

1          EKAPIJA DOO 4950134590001 29.12.2020.15:01:18

2          PENNY PLUS DOO SARAJEVO 4200162210002 29.12.2020.15:22:20

3          BBS EUROPE 4403188520008 30.12.2020. 7:41:58

4          PROX D.O.O 4201418320001 30.12.2020. 8:45:02

5          TOOL EXPERTS D.O.O. 4202701520005 30.12.2020. 9:20:45

6          DRR AUTO DOO 4236536560007 30.12.2020.11:38:38

7          AGROMEHANIKA-KOMERC 4400815260000 31.12.2020.8:13:22

8ITC ZENICA D.O.O. 4218146790003 31.12.2020.9:26:31

9 UNIOR TEHNA D.O.O. 4200103390005 4.1.2021.12:42:57

 

da su slijedeći ponuđači dana 04.01.2021 putem e-mail-a pozvani da dostave svoje ponude na predmetni konkurentski postupak:

PROX D.O.O.

UNIORTEHNA D.O.O. SARAJEVO SAJMIR D.O.O.SARAJEVO

-           Daje ukupan broj pristiglih ponuda 1

-           Daje jedna kvalifikovana ponuda i to: DRR AUTO d.o.o.Kiseljak

Predviđena je bila e-aukcija koja nije održana -samo jedna prispjela i kvalifikovana ponuda

-           Da je izabrani ponuđač DRR AUTO d.o.o.Kiseljak izabran primjenjujući kriterij najniža cijena", koju je ponudio u iznosu od 8.940,00 KMbezPDVili 10.459,80 KM sa PDV-om.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke (Obavještenja). Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi a putem ugovomog/prvostepenog organa.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: