Rotokos malčeri

Datum objave: 17.02.2021. 09:57 / Izvor: Akta.ba, 26.01.2021.

KJKP PARK d.o.o. Sarajevo

Broj: JN-1265-4 Sarajevo: 26.01.2021.g.

 

Na osnovu članova 64. stav (1) tačka b), 68. Stav (3) i stav (4) tačka c) i 70. Stav ( 3) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br.39/14) i Zapisnika o radu Komisije za ocjenu i evaluaciju ponuda br. JN-1265-3 od 26.01.2021. godine, donosim slijedeću:

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rotokos malčer -3 kom

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rotokos malčer -3 kom Obavještenja o nabavci koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki br. 410-7-1-463-3-69/20 objavljeno dana: 31.12.2020.godine proveden konkurentski postupak prikupljanja ponuda za rotokos malčer -3 kom i dodjeljuje se ugovor ponuđaču DRR AUTO d.o.o. Kiseljak u iznosu od 13.470,00 KM bez PDV ili 15.759,90 KM sa PDV-om kao najbolje ocjenjenom u provedenom otvorenom postupku predmetne javne nabavke po TD broj JN-1265.

 

II

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

III

Zadužuje se sekretar Komisije za javne nabavke da pismeno obavjesti ponuđače o odluci najkasnije u roku od 7 dana od donošenja odluke.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V

Zadužuje se stručni saradnik za informisanje da predmetnu Odluku objavi na web stranici KJKP„PARK“-a d.o.o.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj JN-1265-1 od 28.12.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procjenjena vrijednost javne nabavke je 13.500,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je na portal javnih nabavki dana br: 410-7-1-458-3-64/20 objavljeno dana: 29.12.2020.godine

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: JN-1265-2 od 28.12.2020. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.01.2021.godine zapisnik o javnom otvaranju 

ponuda broj JN-1265-3, te nakon izvršene ocjene i vrednovanja ponuda dostavila Zapisnik o radu hfoj JN-1265- od 26.01.2021 godine .

U postupku javne nabavke utvrđeno je, da je Komisija za javnu nabavku pravovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da su TD sa portala e nabavke podigli slijedeći ponuđači:

1 "ALI & VIS" 4236502820000 31.12.2020. 13:24:52

1          EKAPIJA DOO 4950134590001 29.12.2020. 15:02:38

2          BBS EUROPE 4403188520008 29.12.2020. 15:15:02

3          PROX D.0.0 4201418320001 30.12.2020. 8:41:03

4          DRR AUTO DOO 4236536560007 30.12.2020. 11:41:57

5          AGROMEHANIKA-KOMERC 4400815260000 31.12.2020. 8:18:12

6          ITC ZENICA D.O.O. 4218146790003 31.12.2020. 9:30:23

i da su slijedeći ponuđači dana 04.01.2021 putem e-mail-a pozvani da dostave svoje ponude na predmetni konkurentski postupak:

PROX D.O.O.

UNIORTEHNA D.O.O. SARAJEVO SAJMIR D.O.O.SARAJEVO

-           Daje ukupan broj pristiglih ponuda 2

Da je samo jedna kvalifikovana i to DRR AUTO d.o.o. Kiseljak, dok ponuda ponuđača AGROMEHANIKA KOMERC d.o.o. Banja Luka nije dostavila Izjavu o prihvatanju rokova isporuke i plaćanja (ponuđač sam izrađuje ovu izjavu) Aneks 8, te kao takva nije kvalifikovana. (član 68. stav (4) tačka i) ZJNBIH)

Predviđena j e bila e-aukcij a koj a nij e održana j er j e kvalifikovana samo j edan ponuda.

-           Daje izabrani ponuđač DRR AUTO d.o.o. Kiseljak izabran primjenjujući kriterij najniža cijena”, koju je ponudio u iznosu od 13.470,00 KM bez PDV ili 15.759,90 KM sa PDV-om

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke (Obavještenja). Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi a putem ugovomog/prvostepenog organa.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: