Rudarski alati i elektro-mašinski materijali

Datum objave: 28.02.2019. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2019.

Broj: 03-1618/19

Đurđevik, 22.02.2019

 

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 18.02.2019. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Zavisno društvo ruudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurdevik, Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku robe Rudarski alati i elektro-mašinski materijali

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe -Rudarski alati i elektro-mašinski materijali, ugovor se dodjeljuje ponudaču "Bejtkov" d.o.o. Visoko čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Rudarski alati i elektro-mašinski materijali broj obavještenja: 350-7-1-75-3-52/19 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 29.01.2019. godine, evidencijski broj nabavke 03-760/19, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 22 ponudača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 11.02.2019. godine, a koji je sastavni dio ovog zapisnika.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 11.02.2019. godine do 12:00 sati, ajavno otvaranje ponudaje zakazano zaje 11.02.2019. godine u 12:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavila dva ponudača:

1)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-1162/19 od 07.02.2019. godine, Ponudač: "Bejtkov" d.o.o. Visoko.

2)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-1222/19 od 11.02.2019. godine, Ponudač: "Cospex" d.o.o. Zenica.

 

Javno otvaranje ponuda je dana 11.02.2019. godine u 12:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-761/19 od 28.01.20i9. godine.

 

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponudača.

 

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponudačima.

 

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 11.02.2019. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponudača, te konstatovala da su se ponudači: "Bejtkov" d.o.o. Visoko i "Cospex" d.o.o. Zenica kvaliflkovali za dalji tok javne nabavke.

 

Komisija je u početnoj ocjeni ponuda utvrdila da su se ponudači: : "Bejtkov" d.o.o. Visoko i "Cospex" d.o.o. Zenica kvalifikovali i da su dostavili prihvatljive ponude, te da se ponude mogu unijeti u sistem E-nabavke prije zakazivanja e-aukcije.

 

Ponudač: "Bejtkov" d.o.o. Visoko je dao izjavu: "Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti ponudenih roba za izvršenje ugovora je porijeklom iz BiH. te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg".

 

Ponudač: "Cospex" d.o.o. Zenica je dao izjavu: "Na našu ponudu ne primjenjuju se odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg".

 

E-aukcija je zakazana na dan 18.02.2018. godine sa početkom u 10:00 sati. Komisija je ustanovila da u toku trajanja e-aukcije nije bilo podnošenja novih ponuda ponudača i da nije promijenjena rang lista ponudača koji su uneseni u sistem e-nabavke te da je vrijednost njihovih početnih ponuda ostala nepromijenjena.

 

Izvještaj o toku i završetku e-aukcije je sastavni dio ovog zapisnika.

 

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:

 

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1.         "Bejtkov" d.o.o. Visoko ponuda broj 03-02/19 od 06.02.2019. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 4.452,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 5.208.84 KM sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Đurđevik,

-           cijena umanjcna za preferencijalni faktor u visini 5% samo u svrhu poredenja u odnosu na ponudače "Cospex" d.o.o. Zenica iznosi 4.229,40 KM bez PDV-a.

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

-           rok isporuke: 10 dana od dana zaključivanja ugovora.

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: Austrija. Kina. Talk - BiH. Dijamant EU-Italija,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

2.         "Cospev" d.o.o. Zenica ponuda broj 03-02/19 od 08.02.2019. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponudena cijena: 4.614,25 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 5.398.67 KM sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Durđevik,

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

-           rok isporuke: 10 dana od dana zaključivanja ugovora,

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: Unior-Njemačka, Čulov-BiH, Užar-Niš, Diamant-Slovenija, Elkok-Srbija,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

 

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude. odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: