Sadni materijal, priprema zemljišta za sadnju i sadnja - za period 2021., 2022. i 2023. godine

Datum objave: 20.05.2021. 14:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1328-1-1-3-5-20/21


Broj obavještenja o nabavci 1328-1-1-3-3-12/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ
IDB/JIB 4218520070001
Kontakt osoba Mubera Omeragić
Adresa Branilaca bb
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-012
Faks (032) 552-010
Elektronska pošta zavodzaplaniranje.iiok@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.5.2021. - 31.12.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

64102,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka sadnog materijala, priprema zemljišta za sadnju i sadnja - OKVIRNI SPORAZUM za period 2021.,2022. i
2023. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka sadnog materijala, iskop i priprema zemljišta za sadnju i sadnja sadnica sezonskog cvijeća, ruža,
ukrasnog grmlja, drvorednih i ukrasnih stabala.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03100000-2 Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Jedan ugovor

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Uže područje gradske zone

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PRUNUS D.O.O. KAKANJ 4218137960001 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

64070,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

17094,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64070,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64070,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1328-1-1-3-5-20/21
PODIJELI: