Sanacija ceste, dionica Dokanj – groblje

Datum objave: 22.06.2018. 10:10 / Izvor: Akta.ba, 01.06.2018.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla putem otvorenog postupka, Pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke, te se ugovor za nabavku radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla dodjeljuje ponuđačima kako slijedi:

-           za LOT1. ponuđaču „S.E-SARAJKA" DOO ŽIVINICE, sa ponuđenom cijenom od 68.150,00KM bez PDV-a odnosno 79.735,50KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

-           za LOT2. ponuđaču „S.E-SARAJKA" DOO ŽIVINICE, sa ponuđenom cijenom od 48.235,00KM bez PDV-a odnosno 56.434,95KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

-           za LOT3. ponuđaču „HOLEX" DOO ŽIVINICE, sa ponuđenom cijenom od 28.691,29KM bez PDV-a odnosno 33.568,81KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

-           za LOT4. ponuđaču „HOLEX" DOO ŽIVINICE, sa ponuđenom cijenom od 12.694,00KM bez PDV-a odnosno 14.851,98KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

-           za LOT5. ponuđaču „HOLEX" DOO ŽIVINICE, sa ponuđenom cijenom od 13.306,00KM bez PDV-a odnosno 15.568,02KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

-           za LOT6. ponuđaču „RIAL-ŠPED" DOO DOBOJ ISTOK, sa ponuđenom cijenom od 131.800,00KM bez PDV-a odnosno 154.206,00KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

-           za LOT7. ponuđaču „HOLEX" DOO ŽIVINICE, sa ponuđenom cijenom od 46.628,00KM bez PDV-a odnosno 54.554,76KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

-           za LOT8. ponuđaču „S.E-SARAJKA" DOO ŽIVINICE, sa ponuđenom cijenom od 6.310,00KM bez PDV-a odnosno 7.382,70KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

-           za LOT9. ponuđaču „ROADING" DOO GRAČANICA, sa ponuđenom cijenom od 162.385,00KM bez PDV- a odnosno 189.990,45KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

 

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na web-stranici ugovornog organa (www.tuzla.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05-14-3175-2018 od 07.05.2018.godine.

Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 1004-1-3-40-3-59/18 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 08.05.2018.godine. Postupak nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 05-14-3175-2018 od 07.05.2018.godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1, utvrđeno je sljedeće :

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

-           da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da su sve ponude prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 2, utvrđeno je sljedeće :

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

-           da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da su sve ponude prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 3, utvrđeno je sljedeće :

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

-           da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da je 5 (pet) prihvatljivih ponuda;

-           da je 1 (jedna) neprihvatljiva ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 4, utvrđeno je sljedeće :

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

-           da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da su sve ponude prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 5, utvrđeno je sljedeće :

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

-           da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da su sve ponude prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 6, utvrđeno je sljedeće :

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

-           da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da je 5 (pet) prihvatljivih ponuda;

-           da je 1 (jedna) neprihvatljiva ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 7, utvrđeno je sljedeće :

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

-           da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da su sve ponude prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 8, utvrđeno je sljedeće :

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

-           da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da su sve ponude prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 9, utvrđeno je sljedeće :

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest);

-           da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda;

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-           da su sve ponude prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijih ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su ponuđači dostavili ponudu sa najnižom cijenom, nakon provedene e-aukcije, za pripadajuće LOT-ove. Obzirom da je najniža cijena bio kriterij za dodjelu ugovora, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa.

 

Broj: 05-14-3175-2018

Datum, 01.06.2018.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: