Sanacija i krpljenje udarnih rupa u raznim ulicama Općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu

Datum objave: 06.10.2016. 15:33 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2016.

1. OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO , ul. Zelenih beretki br.4 koju zastupa Načelnik Općine mr. Ibrahim Hadžibajrić (u daljem tekstu: Namčilac )

ID broj: 4200738880009 PDV broj : 200738880009 Telefon: 033/282-404 Fax: 033/220-804

 

i

 

2. KJKP " RAD" d.o.o. iz Sarajeva,ulica Paromlinska 57, Sarajevo koga zastupa direktor Selim Babić ( u daljem tekstu: Izvođač radova)

ID broj: 4200316890001 PDV broj : 200316890001 Telefon: 033/ 710-271 Fax: 033/643-966

 

Zaključili su :

 

UGOVOR

O IZVOĐENJU RADOVA NA KRPLJENJU UDARNIH RUPA U RAZNIM

ULICAMA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

 

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između Naručioca i Izvođača radova na izvođenju radova na : Sanaciji i krpljenju udarnih rupa u raznim ulicama Općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu.

 

Član 2.

Ovim Ugovorom utvrđuje se izvođenje radova iz Člana 1. ovog Ugovora, a u skladu sa Ponudom Izvođača broj: 526/16 od 23.09.2016. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora. Ugovor se zaključuje na osnovu Člana 5. Okvirnog sporazuma broj: 01/1-05- 6952/14 od 06.02.2015. godine, zaključenog između Naručioca i Izvođača radova nakon provedenog Otvorenog postupka.

 

Član 3.

Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata izvođenje radova na Sanaciji i krpljenju udarnih rupa u raznim ulicama na području Općine Stari Grad Sarajevo, prema jediničnim cijenama iz Cjenovnika jediničnih cijena koji je sastavni dio Ponude, a koje su identične sa cijenama iz ponude Izvođača radova koja je sastavni dio Okvirnog sporazuma.

Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke.

 

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVII NAČIN PLAĆANJA

 

Član 4.

CIJENA : 5.982,90 KM

PDV: 1.017,10 KM

UKUPNO SA PDV-om: 7.000,00 KM ( sedamhiljada KM)

Vrijednost ugovorenih radova ne može preći iznos od 7.000,00 KM sa uključenim PDV-om za cijeli ugovoreni period. U jedinične cijene uračunat je porez na dodanu vrijednost.

 

Član 5.

Garantni period izvedenih radova je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

 

Član 6.

Plaćanje će se vršiti na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije u roku od 15 ( petnaest) dana od dana dostavljanja situacije. Privremene mjesečne situacije sastavljaju se krajem tekućeg mjeseca, na osnovu stanja izvršenih radova .

 

Član 7.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

 

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

 

Član 8.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće ovlašteno lice Naručioca što će biti utvrđeno posebnim rješenjem.Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole :

- količine izvedenih radova

- izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi kvalitete radova

Nadzor će se provoditi svakodnevno , a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

 

V OSTALE ODREDBE

Član 9.

Na odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

 

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje .

 

Član 11.

Sastavni dijelovi Ugovora su :

* Ponuda Izvođača sa jediničnim cijenama ( usklađene sa cijenama iz Okvirnog sporazuma), broj: 526/16 od 28.09.2016. godine

 

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripada 5 (pet), a Izvođaču radova 2 (dva).

 

Načelnik Općine:

mr.    Ibrahim Hadžibajrić

 

Broj: 01/1-05-01-344/16

Sarajevo, 28.09.2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: