Sanacija krova na Pogonu Radionice Šićki Brod

Datum objave: 10.11.2020. 08:58 / Izvor: Akta.ba, 09.11.2020.

Broj: 01-2791/ /20

Tuzla, 21.10. 2020. godine

 

Na osnovu člana 70.. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH ( “SI. glasnik BiH" br. 39/14). člana 48. Statuta Rudnika uglja ..Krčka" d.o.o. - Tuzla broj S-1766/20-79./2 od 03.08.2020. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije od 14.10.2020. godine, v.d. Direktora donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga Sanacija krova na Pogonu „Radionice" Šićki Brod

Član 1.

Ugovor za javnu nabavku usluga - Sanacija krova na Pogonu „Radionice" Šićki Brod dodjeljuje se ponuđaču ,,KRISTAL“ Živinice u vrijednosti od 59.229,00 KM bez PI)V-a (69.297,93 KM sa PDV-om).

Član 2.

Nakon konačnosti ove Odluke sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se Ugovor.

član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odobrene 1N Pogona ..Radionice" br. 31-138/2020 i Odluke Izvršnog direktoru za tehničke poslove br. 02-2150/20 od 28.08.2020. godine. Komisija za javnu nabavku usluga - Sanacija krova na Pogonu „Radionice44 Sićki Brod, pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 55. ZJN BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i članom 9. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke („Službeni glasnik BiH" br. 53/15). objavila na portalu Javnih nabavki dana 04.09.2020. godine (obavještenje o nabavci br. 663-1-2-676-3- 490/20). Sažetak obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH" br. 56 od 11.09.2020. godine.

Ponude za javnu nabavku usluga - Sanacija krova na Pogonu „Radionice" Šićki Brod.

blagovremeno su dostavila 2 (dva) ponuđača: ..AM-GRADNJA-OKIĆ" Živinice. u vrijednosti od 59.994,76 KM bez PDV-a i ..KRISTAL" Živinice. u vrijednosti od 59.709.66 KM bez PDV-a. Nakon analize blagovremeno dostavljenih ponuda, konstatovano je da iste ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije (analitički pregled ponuda od 07.10.2020. godine, u prilogu).

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" br. 66/16) tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku predviđena je e-aukcija, a ista je zakazana za 09.10.2020. godine u 10:00 sati. Nakon okončane e-aukcije. a na osnovu Izvještaja o toku i završetku e- aukcije, sačinjena je sljedeća rang lista:

 

Naziv i sjedište ponuđača

„AM-GRADNJA-OKIĆ"

Živinice

„KRISTAL" Živinice

Vrijednost ponude (KM bez PDV-a)

59.289.00

59.229,00

PDV (17%)

10.079.13

10.068.93

Vrijednost ponude (KM sa PDV-om)

69.368.13

69.297.93

Rok izvršenja usluga

30 (trideset) dana od stupanja Ugovora na snagu

30 (trideset) dana od stupanja Ugovora na snagu

Rok plaćanja

30 dana od fakturisanja

30 dana od fakturisanja

Rang lista ponuđača

2

i

 

Na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Rudniku uglja „Кгека" d.o.o. - Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

 

Zapisnik i odluka - Sanacija krova na Pogonu Radionice Šićki Brod

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: