Sanacija mosta na rijeci Vrbas u Trnu i rijeci Turjanici u Ljubatovcima

Datum objave: 25.06.2018. 08:00 / Izvor: Akta.ba, 14.06.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LAKTAŠI

Načelnik

Broj: 08-404-74/18

Datum: 14.06.2018. god.

 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16) u postupku javne nabavke "Sanacija mosta na rijeci Vrbas u Trnu i rijeci Turjanici u Ljubatovcima", Načelnik opštine d o n o s i:

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda od 13.06.2018. godine za "Sanacija mosta na rijeci Vrbas u Trnu i rijeci Turjanici u Ljubatovcima" i dodjeljuje se Ugovor ponuđaču "Centrokop trans" s.p. Laktaši za ponuđanu cijenu od 3.998,59 KM, sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču Centrokop trans" s.p. Laktaši, u zakonskom roku, u skladu za Zakonom o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se i ovlašćuju Odjeljenje za stambeno- komunalne poslove.

 

Član 4.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se^objaviti na veb-stranici www.laktsi.net. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

U skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-74/18 od 05.06.2018. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om 4.000.00 KM.

U postupku donošenja ove odluke, posebno je cijenjena činjenica da je službenik pravilno i potpuno dao ocjenu, prispjele ponude u skladu sa kriterijumima iz poziva za dostavljene ponude.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je službenik u svemu pravilno postupio te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je jedini dostavio ponudu u direktnom sporazumu.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: