Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama

Datum objave: 12.11.2020. 13:10 / Izvor: Akta.ba, 28.10.2020.

 

Broj: 01-11-908/20

Datum: 28.10.2020.godine

 

Na temelju članka 70. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), članka 8. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik Općine Orašje", 1/15) i članka 22. Pravilnika o internim procedurama u postupcima javnih nabava u jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje", broj 6/17), te preporuke Službe za upravljanje imovinom broj 01-11-908/20 od 28.10.2020. godine, Općinski načelnik, po izravnom sporazumu, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova

 „Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama"

 

I.            

Ovom Odlukom za najpovoljnijeg ponuditelja, nakon provedenog postupka javne nabave radova, putem izravnog sporazuma: „Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama", broj 01-11-908/20 od 8.10.2020.godine, za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je ponuditelj: DOM-INVEST d.o.o. Orašje, III. ulica 87, Orašje.

 

II.           

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke izabran je jer je dostavio prihvatljivu ponudu broj bb od 19.10.2020.godine, zbog najniže cijene, čija ukupna vrijednost za ugovor iznosi 5.976,00 KM (bez PDV-a) odnosno 6.991,92 KM (sa PDV-a).

 

III

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Općine Orašje, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditelju koji je sudjelovao u predmetnom postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

IV.

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju, najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ne bude uložena žalba, radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze vezane za predmetnu nabavu shodno uvjetima Općine Orašje navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji reguliraju postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Općina Orašje, temeljem članka 6., 87., i 90. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), provela je izravni sporazum javne nabave za isporuku predmeta nabave radova: Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama.

Nakon analize tržišta, potencijalnom ponuditelju dana 8.10.2020.godine, dostavljen je poziv za dostavu ponuda u izravnom sporazumu javne nabave broj 01-11-908/20 od 8.10.2020.godine. Krajnji rok za dostavu ponude je 19.10.2020.godine. Uz poziv je dostavljena tenderska dokumentacija broj 01-11- 908/20 od 8.10.2020.godine.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: