Sancija klizišta na lokalnom putu u Mjesnoj zajednici Priboj (lokalitet Đeruša)

Datum objave: 28.10.2019. 09:00 / Izvor: Akta.ba, 24.10.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LOPARE

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

 

Broj: 02/5-404-64-9/19

Datum: 14.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1) tačka (b) i člana 70. stav 1) i 3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a u vezi sa članom 36. stav 1) Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare", broj: 1/16) i Preporuke Komisije za javnu nabavku, načelnik opštine Lopare, donosi

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 02/5-404-64-8/19 od 11.10.2019. godine da se ugovor za javnu nabavku radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu u Mjesnoj zajednici Priboj (lokalitet „Đeruša"), dodijeli Ponuđaču DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „INTEGRAL MCG"LOPARE, na osnovu ponude, broj: 100/19 od 13.09.2019. godine.

II

Ukupna vrijednost predmetne nabavke, nakon provedene e-Aukcije iznosi 23.000,04 KM bez uračunatog pDv-a, odnosno 26.910,05 KM sa uračunatim PDV-om (slovima: dvadesetšesthiljadadevetstotinadeset konvertibilnih maraka i 05/100).

III

Izabrani ponuđač dužan je da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije kojom potvrđuje vjerodostojnost dostavljene izjave i ispunjenost uslova iz člana 45. stav 2) tačke od (a) do (d) Zakona o javnim nabavkama BiH. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude.

Ukoliko izabrani ponuđač u gore navedenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, Ugovorni organ će, u skladu sa članom 72. stav 3) tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), dostaviti prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang - listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača.

IV

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom Ponuđaču nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude, u skladu sa članom 72. stav 1) Zakona o javnim nabavkama. U slučaju da na odluku o dodjeli ugovora u postupku nabavke male vrijednosti nema žalbe, Ugovorni organ dužan je da zaključi ugovor u roku od 10 (deset) dana od dana obavještavanja učesnika postupka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

V

Ova Odluka objaviće se na daeć-stranici opštine Lopare, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6) Zakona o javnim nabavkama.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu u Mjesnoj zajednici Priboj (lokalitet „Đeruša"), pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02/5-404-64-1/19 od 10.09.2019. godine.

Javna nabavka provedena je putem Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o javnoj nabavci, broj: 15-7-3-60-3-29/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 10.09.2019. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 25.641,00 KM, bez PDV-a.

Ugovorni organ objavio je Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki, dana 10.09.2019. godine.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzelo je ukupno 11 (jedanaest) ponuđača.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem načelnika opštine, broj: 02/5-404-64-2/19 od 10.09.2019. godine, sa zadatkom da provede postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te da Preporuku rukovodiocu Ugovornog organa za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Na adresu Ugovornog organa blagovremeno su pristigle 2 (dvije) ponude i to:

1.    „INTEGRAL MCG" D.O.O. LOPARE i

2.    „PAPILON" D.O.O. KORAJ - ČELIĆ.

Komisija je blagovremeno izvršila otvaranje pristiglih ponuda, dana 23.09.2019. godine u 11:30ć uz prisustvo predstavnika ponuđača „Integral MCG" d.o.o. Lopare. Zapisnik sa otvaranja ponuda je blagovremeno dostavljen svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Tokom pregleda svih prispjelih ponuda, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je cijena prvorangirane ponude za više od 20 % niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude (za oko 25%).

Na osnovu člana 66. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) i člana 17. stav 7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 90/14 i 20/15) Ugovorni organ je obavezan od ponuđača da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

•    Cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda,

ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude ili

•    Cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ugovorni organ je dana 30.09.2019. godine prvorangiranom ponuđaču „Integral MCG" d.o.o.

Lopare uputio zahtjev za obrazloženje ponuđene cijene, broj: 02/5-404-64-5/19. Navedeni ponuđač je u predviđenom roku dostavio obrazloženje ponuđene cijene, broj: 115/19 od 03.10.2019. godine, koje je Ugovorni organ ocijenio kao prihvatljivo.

Zahtjev za obrazloženje ponuđene cijene, kao i Obrazloženje ponuđača u vezi sa istim, nalaze se u prilogu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, koji čini sastavni dio izvještaja Komisije za javne nabavke.

Na osnovu naprijed navedenog, Komisija je pristupila daljem pregledu i evaluaciji ponuda i Zapisnički utvrdila je da su ponude Ponuđača: „INTEGRAL MCG" D.O.O. LOPARE i „PAPILON" D.O.O. KORAJ - ČELIĆ ispunile sve zahtjeve predviđene tenderskom dokumentacijom i iste su ocijenjene kao prihvatljive.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/17), u predmetnom postupku zakazana je i provedena e-Aukcija dana 10.10.2019. godine u 12:00ć.
Konačna rang - lista ponuđača nakon završene e-Aukcije:
Redni broj    NAZIV PONUĐAČA    Konačna cijena ponude nakon provedene e-aukcije (bez PDV-a)
1.    „INTEGRAL MCG" D.O.O. LOPARE    23.000,04 KM
2.    „PAPILON" D.O.O. KORAJ - ČELIĆ    30.716,83 KM

Na osnovu gore navedenog jasno je da u toku trajanja e-Aukcije nije bilo podnošenja novih ponuda i da su cijene svih ponuda ostale iste kao one koje su navedene u prvobitno dostavljenim ponudama.

Po završetku e - Aukcije Komisija za javne nabavke sačinila je Zapisnik o konačnoj ocjeni ponuda i rukovodiocu Ugovornog organa predložila izbor ponuđača „INTEGRAL MCG" D.O.O. LOPARE, kao najpovoljnijeg u predmetnom postupku javne nabavke.

Ugovorni organ je prihvatio u cjelosti prijedlog Komisije za javnu nabavku. Iz navedenih razloga, primjenom odredbi člana 64.stav 1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke, a koji smatra da je Ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo uložiti žalbu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

U prilogu ove Odluke dostavljamo:

-    Zapisnik o pregledu i početnoj ocjeni ponuda

-    Izvještaj o toku i završetku e-aukcije

-    Zapisnik o konačnoj ocjeni ponuda

N A Č E L N I K

Rado Savić

Dostaviti:

1.    Ponuđačima h 1,

2.    Evidenciji i

3.    Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: