Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 21/1 i 23 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila

Datum objave: 03.07.2015. 16:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1172-1-2-92-5-326/15


Broj obavještenja o nabavci 1172-1-2-92-3-180/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Romčević Dragana, dipl. inž. šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu ŠG "Oštrelj Drinić" Drinić

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektima rada:
odjeli 102/2 i 103 PJ "Bobija-Ribnik", RJ "Bunara".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

223405,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 102/2 i 103 PJ „Bobija - Ribnik", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ“Bunara“

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 STANIŠIĆ d.o.o. Ribnik 4401329700002 Ribnik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

223369,27

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

223369,27

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

223369,27

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvoz oblog drveta animalom i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 134 PJ "Bobija-
Ribnik", RJ "Bunara".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

67167,01

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjel 134 PJ "Bobija-Ribnik", ŠG "Oštrelj- Drinić“,Drinić RJ „Bunara".

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doo Bars kompani Ratka 4400688050009 Prijedor Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

66935,43

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

66935,43

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

66935,43

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvoz oblog drveta animalom i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 133/1 PJ "Bobija-
Ribnik", RJ "Bunara".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36285,73

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjel 133/1 PJ "Bobija-Ribnik", ŠG "Oštrelj- Drinić“,Drinić RJ „Bunara".

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SP IDS Popović Mića 4504065800007 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

36235,45

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36235,45

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36235,45

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 104/2, 94/1 i 94/2 PJ "Klekovača-
Drinić", RJ "Kozila".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6238,87

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 104/2,9 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UD Markom 4508699540003 Petrovac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6219,21

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6219,21

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6219,21

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 103 i 105 PJ "Klekovača-Drinić", RJ
"Kozila".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11967,03

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 103 i 105 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UD Markom 4508699540003 Petrovac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11746,03

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11746,03

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11746,03

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 99 i 112/2 PJ "Klekovača-Drinić", RJ
"Kozila".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6539,12

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjel 99 i 112/2 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SP IDS Popović Mića 4504065800007 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6513,32

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6513,32

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6513,32

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 21/1 i 23 PJ "Klekovača-Drinić", RJ
"Kozila".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazana u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5285,93

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 21/2 i 23 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SP IDS Popović Mića 4504065800007 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5250,72

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5250,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5250,72

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 24 i 25/2 PJ "Klekovača-Drinić", RJ
"Kozila".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6380,55

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u td

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat rada: odjeli 24 i 25/2 PJ "Klekovača-Drinić", ŠG "Oštrelj- Drinić“, RJ "Kozila".

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SP IDS Popović Mića 4504065800007 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6378,57

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6378,57

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6378,57

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-2-92-5-326-15.pdf
PODIJELI: