Šator za smještaj osoba sa opremom (montažni stolovi, klupe, poljski kreveti)

Datum objave: 05.03.2020. 08:33 / Izvor: Akta.ba, 27.02.2020.

Broj: 11/14-C-000704-2019

Datum, 27.02.2020.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem otvorenog postupka, Pomoćnik gradonačelnika za Službu civilne zaštite, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke, te se ugovor za nabavku šatora za smještaj osoba sa opremom (montažni stolovi, klupe, poljski kreveti), dodjeljuje ponuđaču „danial S" DOO TEŠANJ koji je, nakon provedene e-aukcije, dostavio najpovoljniju ponudu sa ponuđenom cijenom od 27.600,00 KM bez PDV-a odnosno 32.292,00 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

 

Član 2.

 

Ova odluka se dostavlja ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.tuzla.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 11/14-C-000704-2019 od 23.12.2019.godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 1004-1-1-8-3-34/20 objavljeno 29.01.2020.godine na Portalu javnih nabavki. Postupak javne nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 11/14-C-000704-2019 od 23.12.2019.godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristiglu ponudu, izvršila njeno otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 5 (pet);

-da je blagovremeno zaprimljeno 5 (pet) ponuda;

-da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da nije bilo neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač „danial S" DOO TEŠANJ dostavio ponudu sa najnižom cijenom, nakon provedene e-aukcije, koja je u skladu sa procjenjenom vrijednošću nabavke. Obzirom da je najniža cijena bio kriterij za izbor najpovoljnije ponude, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: