Scenografija za potrebe emisije Lokalni izbori 2020

Datum objave: 18.11.2020. 08:33 / Izvor: Akta.ba, 12.11.2020.

JAVNO PREDUZEĆE

RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIКE SRPSКE

BANJA LUКA

- v.d. GENERALNOG DIREКTORA –

 

Broj: 7592/20

Dana, 11.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 52. Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 49/06,73/08, 42/10 i 89/13), člana 60. Statuta JP RTRS, člana 90. i člana 70. st. 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl. glasnik BiH“ br. 116/14), člana 19, 20. st. 3. i člana 26. Pravilnika o javnim nabavkama, te Plana javnih nabavki za 2020. godinu, v.d. generalnog direktora donosi:

 

ODLUКU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Postupkom direktnom sporazuma, u postupku nabavke scenografije za potrebe emisije „Lokalni izbori 2020“, za potrebe Odjeljenja scenografije i dizajna, vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača.

 

II

Utvrđuje se da je zaprimljena ponuda ponuđača „MODUL STIL“ Banja Luka prihvatljiva, te da će ugovorni organ sa izabranim ponuđačem  „MODUL STIL“ Banja Luka zaključiti Ugovor o javnoj nabavci scenografije za potrebe emisije „Lokalni izbori 2020“, sa cijenom ponude od 4.180,00 КM bez uračunatog PDV-a.

 

Obrazloženje

U postupku direktnog sporazuma, koji je primijenjen za nabavku scenografije za potrebe emisije „Lokalni izbori 2020“, za potrebe Odjeljenja scenografije i dizajna, s obzirom da procijenjena vrijednost nabavke iznosi ssa 5.820,00 КM, ugovorni organ je donio odluku Odluku o pokretanju postupka, primjenom direktnog sporazuma javne nabavke, a u skpadu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH i čl.2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: