Servis agregata i UPS sistema

Datum objave: 17.10.2016. 10:48 / Izvor: Akta.ba, 13.10.2016.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH

Broj: 01-16-11-431-14/16

Datum: 13.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav [1) tačka (b) i član, 70. st. (1), (3) i [6) Zakona o javnim nabavkama [„Službeni glasnik BiH", broj 39/14], člana 10. stav (5) i (7] Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-431-13/16 od 13.10.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga - Servis agregata i UPS sistema, direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-431-13/16 od 13 10 2016 godine i Ugovor za javnu nabavku usluga - Servis agregata i UPS sistema, dodjeljuje se izabranom ponuđaču ENERGOINVEST SUE dd Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 49.900,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

(1) Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

(2) Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 3 (tnj dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke a prema tački E.5) tenderske dokumentacije.

(3) U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Odsjek za finansijsko - materijalne poslove i Odsjek za mašinska postrojenja i instalacije.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav [2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-11-431-4/16 od 20.09.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem postupka Konkurentskog zahtjeva.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 50.000,00 KM.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci br. 618-7-2-111-3-125/16 od 22.09.2016. godine, su objavljeni na Portalu javnih nabavki.

Tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači:

INFOSTRIM doo Beograd, Srbija, BBS Europe doo Istočno Sarajevo, ENERGOINVEST SUH dd Sarajevo REAP doo Istočna Uidža, ELECTRA doo Sarajevo, L1VEL1R doo Lukavac, PROINTER ITSS doo Banja Luka, TEKNOXGROUP BH doo Sarajevo, ELEKTRON doo Grude, ALBAT doo Ilidža, SICON SAS doo Tuzla i ARTIKA doo Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem br. 01-16-11-353/16 od 28.01.2016. godine i Rješenjem o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke br. 01- 16-11-353-/16 od dana 28.09,2016. godine.

Komisija za javne nabavke je dana 13.10.2016. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, br. 01-16-11-431-12/16 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br. 01-16-11-431-14/16 u postupku javne nabavke usluga - Servis agregata i UPS sistema.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

> da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 [jedna],

> da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda,

> da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

> da je ponuda ponuđača ENERGOINVEST SUE dd Sarajevo, prihvatljiva. 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1] Čačka 00 Zakona ° nabavkama, te člana 10. stav (5) i [7) Pravilnika o unutrašnjoj organi»ci|i S uzbe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/1 i od 28 04 2014. godine. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove ns ti ta cl ja Bosne i 2093-34/13 od 24,09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-*- 2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet), dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: