Servisiranje CNG punionice i novi kompresor

Datum objave: 12.10.2016. 16:21 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2016.

 

Broj: 0602-03-2529/16

Sarajevo, 04.10.2016. godine

 

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 38. Statuta KJKP Sarajevogas d.o.o., Sarajevo, a na prijedlog Komisije za nabavke (u daljem tekstu Komisija), Direktor Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponudača

 

I

Na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj: KN-05-25/16, za javnu nabavku novog kompresora i izvršenja usluga servisiranja CNG punionice u PTC Butile, koji je javno oglašen na portalu javnih nabavki pod brojem: 17-7-2-136-3-54/16 od 15.09.2016. godine za potrebe KJKP Sarajevogas d.o.o., prijavio se ponudač:

1. ,,Codex Engineering GmbH", Richard Wagner Str. 43, 90763 Furth, Njeniačka.

 

II

Nakon razmatranja ponude koja ispunjava sve uslove iz konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ocijenjeno je da je najpovoljniji ponudač "Codex Engineering GtnbH", Ricliard Wagner Str. 43, 90763 Fiirth, Njemačka.

 

III

Ponuda ponudača iz tačke II ove odluke je u Zapisniku sa pregleda i ocjenjivanja ponuda od strane Komisije ocijenjena kao najpovoljnija, jer je prema javno oglašenom kriteriju najniže cijene, kao jedini ponudač, ponudio najnižu cijenu za nabavku novog kompresora i izvršenja usluga servisiranja CNG punionice u PTC Butile u iznosu od 15.893,00€, odnosno 31.084,00 KM bez PDV-a, te će mu biti ponudeno potisivanje Ugovora o javnoj nabavci novog kompresora i izvršenja usluga servisiranja CNG punionice u PTC Butile.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V

Shodno odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka će biti objavljena na vveb stranici Preduzeća - www.sarajevogas.ba istovremeno sa upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Shodno odredbama čl. 101. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) protiv ove odluke svaki od ponudača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od pet (5) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se u pisanoj formi u dovoljnom broju prinijeraka podnosi KJKP.Sarajevogas d.o.o. Sarajevo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: