Sistematska deratizacija na području Opštine Gacko (proljeće 2021. i jesen 2021. godine)

Datum objave: 17.05.2021. 13:56 / Izvor: Akta.ba, 12.04.2021.

Broj: 02-510-22/21

Datum: 12.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka Najniža cijena člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), Preporuku Komisije za javnu nabavku Broj: 02-510- 22/21 od 12.04.2021. godine, u postupku javne nabavke Nabavka usluga - "Sistematska deratizacija na području Opštine Gacko (proljeće 2021. i jesen 2021.)", Načelnik Opštine Gacko d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-510-22/21 od 12.04.2021. godine i ugovor za javnu nabavku:

"Sistematska deratizacija na području Opštine Gacko (proljeće 2021. i jesen 2021.)", dodjeljuje se ponuđaču „Sanitacija" d.o.o. Zvornik, ponuda broj 57/21 od 07.04.2021. godine, za ponuđenu cijenu 12.965,00 KM, bez PDV-a kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđačuu „Sanitacija" d.o.o. Zvornik, u roku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijg ponuđača.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici www.gacko-rs.info istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-510-22/21 od 01.04.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 13.000,00 KM.

Obavještenje o nabavki broj: 491-7-2-9-3-7/21 poslato je na objavu dana 01.04.2021. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 01.04.2021. godine. Sa portala javnih nabavki Tendersku dokumentaciju su preuzela 4 ponuđača.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-510-22/21 od 01.04.2021. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12.04.2021. godine izvještaj o radu broj: 02-510-22/21 od 12.04.2021. godine, izvještaj o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-510-22/21 od 12.04.2021. godine, u postupku javne nabavke

Nabavka usluga - "Sistematska deratizacija na području Opštine Gacko (proljeće 2021. i jesen 2021.)".

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 1.

-da su blagovremeno pristigle 1 ponude.

-da nema neblagovremenih ponuda.

-da je ponuda ponuđača „Sanitacija" d.o.o. Zvornik prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa Načelnik opštine Gacko nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu i svu traženu dokumentaciju.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 12.965,00 KM bez PDV - a. 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Sgav 1. Zakona o javnim nabavkama Najniža cijena, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: