Sistematski liječnički pregledi - Grude (Široki Brijeg, Grude)

Datum objave: 27.02.2019. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2019.

Broj: I-2271/19

Mostar, 25.02.2019. godine

Na temelju članaka 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), u daljem tekstu: Zakon, članka 61. Statuta JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, br. SD-8/16 od 29.09.2016. godine, Pravilnika o javnim nabavama br. 1-546/18 od 30.01.2018. godine i preporuke povjerenstva dane u Zapisniku o provedenom postupku nabave br. V-3-468/19 od 12.02.2019. godine, Uprava Ugovornog tijela donijela je

 

ODLUKU

o okončanom postupku javne nabave i dodjeli ugovora u predmetu:

'Sistematski liječnički pregledi' LOT 3 Grude (Široki Brijeg, Grude)

 

Članak 1.

Nakon okončanog postupka javne nabave u predmetu 'Sistematski liječnički pregledi', ugovor za LOT 3 Grude (Široki Brijeg, Grude) se dodjeljuje ponuditelju Poliklinika 'Vitalis' Mostar po cijeni od 60.388,02 KM bez PDV-a

 

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavl ponudltelju, obavijesti ga o rezultatima postupka predmetne javne nabave, te odluku objavi na web stranici Društva.

 

Obrazloženje

Uprava JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je Odlukom br. 1-8269/18-71 od 14.11.2018. godine odobrila pokretanje postupka nabave usluga sistematskih liječničkih pregleda: LOT 1 Mostar (Mostar, Doljani, Rama); LOT 2 Čapljina (Čapljina, Stolac, Čitluk, Neum, Ravno); LOT 3 Grude (Široki Brijeg, Grude); LOT 4 Posušje; LOT 5 Ljubuški; LOT 6 Tomislavgrad (Tomislavgrad, Livno, Kupres, Drvar, Grahovo, Glamoč); LOT 7 Novi Travnik (Novi Travnik, Vitez, Busovača, Nova Bila, Uskoplje); LOT 8 Jajce pajce, Dobretići); LOT 9 Kiseljak (Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Vareš); LOT 10 Žepče (Žepče, Novi Seher, Usora); LOT 11 Orašje (Orašje, Odžak, Domaljevac). Nabava se provodi primjenom posebnog režima postupka dodjele ugovora koji za predmet javne nabave ima usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama, u skladu sa člankom 8. Zakona i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama (Sl. glasnik BiH br. 66/16), u daljem tekstu: Pravilnik.

Postupajući po navedenoj odluci, Povjerenstvo za provođenje predmetnog postupka, imenovano Rješenjem br. 1-8269-1/18-71 od 14.11.2018. godine je u skladu sa člankom 7. st. 3. Pravilnika dana 21.01.2019. godine objavilo poziv za dostavu ponuda za 'Sistematske liječničke preglede' na web stranici Društva i pozvalo zainteresirane ponuditelje da preuzmu objavljeni poziv, sačine svoje ponude u skladu sa zahtjevima ugovornog tijela utvrđenim u objavljenoj tenderskoj dokumentaciji te da najkasnije do 07.02.2019. godine do 12:00 sati predaju svoje ponude na protokol ugovornog tijela. Navedeni poziv je dodatno upućen na pet adresa potencijalnih ponuditelja. 

Otvaranje ponuda održano je dana 07.02.2018. godine u 12:00 sati, u prostorijama Ugovornog tijela u Mostaru. Zapisnikom o otvaranju ponuda br. V-3-430/19 od 07.02.2019. godine, Povjerenstvo je konstatiraio da je do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda za LOT 3 Grude (Široki Brijeg, Grude) svoju ponudu dostavio 1 (jedan) ponuditelj, i to:

BROJ PROTOKOLA

NAZIV PONUDITELJA

UKUPNA CIJENA PONUDE bez PDV-a

PONUĐENI POPUST

1-817/19

Poliklinika Vitalis' Mostar

60.998,00 KM

1% (609,98 KM)

 

Zapisnik o otvaranju ponuda br. V-3-430/19 od 07.02.2019. godine, u skladu s Zakonom, dostavljen je ponuditeljima koji su blagovremeno dostavili svoje ponude.

U svom daljnjem radu, na zatvorenom sastanku, Povjerenstvo je pristupilo detaljnoj analizi dostavljene ponudbene dokumentacije s ciljem utvrđivanja prihvatljivosti sadržaja ponuda, te provjere kvalificiranosti ponuditelja u pogledu sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (članak 46. Zakona) te tehničke i profesionalne sposobnosti (članak 50. Zakona), a sve u odnosu na zahtjeve Ugovornog tijela utvrđene u pozivu za dostavu ponuda, te dana 12.02.2019. godine sačinilo Zapisnik br. V-3-468/19 o pregledu i ocjeni ponuda, koji će zajedno s ovom Odlukom, biti dostavljen ponuditeljima koji su pravovremeno dostavili ponudu u predmetnom postupku.

Zapisnik Povjerenstva V-3-468/19 o pregledu i ocjeni ponuda, koji istovremeno predstavlja Izvješće povjerenstva o provedenom postupku nabave sa preporukom za dodjelu ugovora ponuditelju čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija, dostavljen je Upravi Ugovornog tijela.

Povjerenstvo je u navedenom zapisniku konstatiralo da je ponuditelj Poliklinika 'Vitalis' Mostar dostavljenom dokumentacijom dokazao da ispunjava kriterije utvrđene u tenderskoj dokumentaciji kako u pogledu prihvatljivosti ponuda, tako i u pogledu sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (članak 46. Zakona) te tehničke i profesionalne sposobnosti (članak 50. Zakona). Povjerenstvo je ponuditelja verificiralo kao kvalificiranog za vršenje predmetnih usluga. Iz priloženih referenci ponuditelja je vidljivo da je isti do sada bio angažiran na poslovima koji su isti ili slični poslovima koji su predmet konkretnog postupka javne nabave. Ponuda u svemu odgovara zahtjevima Ugovornog tijela utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, a ponuđena cijena je u okviru planiranih i odobrenih sredstava Ugovornog tijela za nabavu predmetnih usluga.

Temeljem gore navedenih konstatacija, a sukladno danim ovlastima, Povjerenstvo je dalo Upravi Ugovornog tijela preporuku da JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, kao Ugovorno tijelo, sklopi ugovor o javnoj nabavi usluga Sistematski liječnički pregledi - LOT 3 Grude (Široki Brijeg, Grude) s ponuditetjem Poliklinika 'Vitalis' Mostar po cijeni 60.388,02 KM bez PDV-a.

Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, važećih zakonskih propisa i uvažavajući preporuku Povjerenstva, a na temelju članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama BiH, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Mile Budaka 106a, Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana objave dobrovoljne ex ante obavijesti o transparentnosti, odnosno, ako dobrovoljna ex ante obavijest o transparentnosti nije objavljena, 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o dodjeli ugovora.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: