SN postrojenje tip RMU sa motornim pogonom za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla

Datum objave: 14.05.2020. 13:00 / Izvor: Akta.ba, 13.05.2020.

Elektroprivreda d.d. BiH

Sarajevo

Elektrodistribucija Tuzla

 

Sarajevo, 11.05.2020. godine

Broj: 03-12515/20

 

Na osnovu člana 25., člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) i člana 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, člana 15., člana 73. stav (1), (2), (3), (4), (5) i (8) i člana 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) i člana 7. stav (1) tačka 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06¬6522/18 od 05.03.2018. godine. Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01 -22653/19-258/31. od 07.08.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01 -10267/20¬1 ,/3. od 15.04.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke, broj: OP EDTZ-57/19 - Nabavka i usputna ugradnja SN postrojenja tip RMU sa motornim pogonom, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, je:

"Deling" d.o.o. Tuzla

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

Otvoreni postupak javne nabavke, broj: OP EDTZ-57/19 - Nabavka i usputna ugradnja SN postrojenja tip RMU sa motornim pogonom, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke i imenovanju Komisije za nabavku broj: 03-5-63-32284/2019 od 30.12.2019. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke i imenovanju Komisije za nabavku broj: 03-5-63-32284/2019 od 17.02.2020. godine. Ugovorni organ je dana30.12.2019.  godine, objavio obavještenje o nabavci broj: 1426-1-1-243-3-236/19 i ispravku za obavještenje o nabavci broj: 1426-1-1-243-8-36/20 od 31.01.2020. godine i broj: 1426-1-1-243-8-40/20 od 14.02.2020. godine, na web stranici www.ejn.gov.ba i sažetak obavještenja u „Službenom glasniku BiH", broj: 1/20 od 10.01.2020. godine i ispravke obavještenja o nabavci u „Službenom glasniku BiH", broj: 09/20 od 07.02.2020.godine i „Službenom glasniku BiH", broj: 13/20 od 21.02.2020. godine.

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude KM bez PDV-a prije provedene e-aukcije

Iznos ponude KM bez PDV-a nakon provedene e- aukcije

Osvojena pozicija

„DELING" d.o.o. Tuzla

349.998,99

300.000,00

1

JP Elektroprivreda BiH d.đ.­Sarajevo ZD „Eldis Tehnika" d.o.o. Sarajevo

350.000,00

327.550,01

2

„ELCOM" d.o.o. Tuzla

420.000,00

420.000,00

o J

Komisija za nabavku je izvršila otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i utvrdila da ponude ponuđača JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD „Eldis Tehnika" d.o.o. Sarajevo, „DELING" d.o.o. Tuzla i „ELCOM" d.o.o. Tuzla ispunjavaju sve zahtjeve tražene tenderom i iste su ocijenjene kao prihvatljive. Ponuda ponuđača ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka je ocijenjena neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

nije ispunjen uslov iz tačke 12.4.c) tenderske dokumentacije, koji glasi: „Popunjena Tabelu br. 1 za svaku pojedinačnu stavku - Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost".

Ponuđač ,.NEXEN" d.o.o. Banja Luka je dostavio popunjenu Tabelu br.l, ali u tabeli nisu označeni tipovi kablovskih adaptera iz kojih je trebalo biti vidljivo za koji su presjek.

nije ispunjen uslov iz tačke 12.4.c) tenderske dokumentacije, koji glasi: "Popunjena Tabela A popis svih odstupanja u odnosu na zahtjeve iz tehničke specifikacije, u formi tabele zadane u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije ".

Ponuđač „NEXEN" d.o.o. Banja Luka nije dostavio Tabelu A popis svih odstupanja u odnosu na zahtjeve iz tehničke specifikacije.

S obzirom daje u tenderskoj dokumentaciji predviđeno da će "Ugovorni organ u predmetnom postupku omogućiti podnošenje cijena putem sistema e-aukcije", nakon izvršenog pregleda i ocjene pristiglih ponuda, planirana e-aukcija zakazana je za dan 20.04.2020. godine u 10:00 sati. Na osnovu provedene e- aukcije, u skladu sa Izvještajem o toku i završetku e-aukcije, izvršena je konačna ocjena ponuda.

Najpovoljnija ponuda, na osnovu kriterija "najniža cijena" je ponuda ponuđača „DELING" d.o.o. Tuzla sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 300.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Ukupna ocjena ponuda — izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih utenderskom dokumentu:

 

S obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija" Tuzla) u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: