Softverski alati

Datum objave: 19.05.2021. 11:14 / Izvor: Akta.ba, 10.05.2021.

Broj: 04/4-11-655/21

Datum: 10.05.2021.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena, člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 57. Statuta općine llijaš, («Službene novine Kantona Sarajevo», br.20/09, 46/18), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/4-11-655/21 od 10,05.2021.godine, u otvorenom postupku javne nabavke usluga: Nabavka software-a, LOT 1: Nabavka software-skih alata, Općinski načelnik je donio:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 04/4-11-655/21 od 10.05.2021.godine, i ugovor za javnu nabavku usluga: Nabavka software-a, LOT 1: Nabavka software-skih alata, dodjeljuje se ponuđaču:

"NEXIS" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Mehe Smailagića broj 76, Sarajevo, ID broj: 4202629310009, kao prvoplasiranom na rang list, ponuda broj 042/21 od 26.04.2021.godine, čija cijena bez PDV-a iznosi: 2.000,00 KM odnosno 2.340,00 KM sa PDV-om., kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču: "NEXIS" d.o.o. Sarajevo, najkasnije u roku od 10 (deset) dana računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijg ponuđača.

Ponuđač je obavezan u roku od 5 dana od dana prijem ove odluke dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova po članu 45. ZJN-a, a kako je definisano tenderskom dokumentacijom.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za zajedničke poslove.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine, www.ilijas.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04/4-11-655/21, od 16.04.2021 .godine.

Javna nabavka jeprovedena putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 2.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 976-1-1-35-3-27/21 objavljeno je na Portalu javnih nabavki 19.04.2021.god.

Sažetak obavještenjao o nabavci objavljen je u službenom glasniku BiH broj: 25/21 od 23.04.2021 .god.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 04/4-14-655/21 od 16.04.2021.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 10.05.2021.godine, zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04/4-11-655/21 od 10.05.2021 .godine, u postupku javne nabavke usluga: Nabavka software-a, LOT 1: Nabavka software-skih alata.

U postupku o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće: daje ukupan broj pristiglih ponuda 1 Gedna);

-           daje blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponude;

-           daje ponuda prihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Uzimajući u obzir uvjete tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci, kojim je predviđeno održavanje “e-aukcije” kao dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, a koja se odvija nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu "E-nabavke", u predmetnom postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH” broj 66/16), Ugovorni organ niie тоаао zakazati “e-aukciiu” ierie zaprimljena samo iedna prihvatljiva ponuda, nego ie postupak okončao u skladu sa članom 69. Zakona.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, čime je utvrđen i sukcesivni red ponuđač kako slijedi:

R.br.

NAZIV PONUĐAČA

Ponuđena cijena bez PDV-a u KM

Ponuđena cijena sa PDV-om u KM

1.

"NEXIS" d.o.o. Sarajevo

2.000,00

2.340,00

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog/prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: