Spojna i ovjesna oprema za srednjenaponske nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Datum objave: 31.08.2021. 13:14 / Izvor: Akta.ba, 30.08.2021.

Na osnovu članova 28, 70. stav (3) i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine - Prečišćeni tekst, donosim,

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora za nabavku spojne i ovjesne opreme za srednjenaponske nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

 

Član 1.

Ugovor za nabavku spojne i ovjesne opreme za srednjenaponske nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, po okončanom pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci broj: 2000032715, dodjeljuje se ponuđaču:

TEP - LIGHT d.o.o. Tuzla

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da odmah a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove odiuke pismeno obavijesti ponuđače o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove odluke.

 

Obrazloženje:

Predmetni pregovarački postupak nabavke sa objavom obavještenja o nabavci je pokrenut u skladu sa uspostavljenim sistemom kvalifikacije broj: 986-0-1-6-2-63/21 i Odlukom o kvalifikaciji kandidata broj: 03-13546/21 od 27.04.202l.godine.

Otvaranje početnih ponuda je održano 08.07.2021. godine, a pristigle su ponude ponudača MALCom d.o.o. Sarajevo i TEP - LIGHT d.o.o. Tuzla koji se nalaze na listi kvalifikovanih kandidata. Dana 19.07.202l.godine su održani pregovori sa ponuđačima TEP - LIGHT d.o.o. Tuzla i MALCom d.o.o. Sarajevo. Otvaranje konačnih ponuda je održano 04.08.2021. godine, a 09.08.202l.godine je održana e-aukcija, tokom koje nije bilo podnošenja ponuda.

 

Ukupna procijenjena vrijednost za predmetni postupak nabavke iznosi 188.000,00 KM bez PDV-a. Ponuđač TEP-LIGHT d.o.o. Tuzla je ponudio najnižu cijenu u iznosu od 197.211,35 KM i istaje veća od procijenjene vrijednosti za predmetai postupak nabavke za 9.211,35 KM ili 4,9%. Ugovorni organ je utvrdio da su ponuđene cijene u skladu sa trenutnim tržišnim uslovima i da nisu značajno veće od procijenjene vrijednosti za predmetnu nabavku, te da ugovorni organ ima osigurana dodatna sredstva. Uvažavajući mišljenje Agencije za javne nabavke broj: 04-02-2-3490-4/16 od 15.07.2016.godine, u kojem se izmedu ostalog navodi:

 „...Dakle, u situaciji kada cijena najniie pomide prekoračuje budžet, postoje dva jednako raspoloživa izhora: da se poveća budžet i dodijeli ugovor ili, ukoliko je to nemoguče, postupak se obavezno poništava..."

i mišljenje Agencije za javne nabavke od 16.04.2021 godine:

„Ако se ugovorni organ nade u situaciji da su cijene svih primljenih, prihvatljivih ponuda znatno veće od budžeta ugovornog organa. odnosno od sredstava osiguranih za predmetnu nabavku, u pravilu je obavezan poništiti postupak nabavke ...". Medutim, ovdje se postavlja pitanje šta znači „znatno veće cijene"? Naime, to je vrlo relativan pojam, a u postupku javne nabavke odgovor zavisi od niza faktora: veličine ugovornog organa, budžeta ugovornog organa, priliva sredstava, znaćaja konkretne nabavke, mogućnost prestukturiranja sredstava itd. U svakom slučaju, nije isključena mogućnost da rješenje bude razmatranje rapodjele budžeta. Ugovomi organ može priiagoditi svoj budžet i raspodijeliti dodatna sredstva za finansiranje ugovora, odnosno okvimog sporazuma. Dakle, u situaciji kada cijena najaiže ponude prekoračuje budžet, postoje dva raspoloživa izbora: da se poveća budžet i dodjeli ueovor, odnosno okvimi sporazum ili, ukoliko je to nemoguće, postupak se obavezno poništava...", odlučenoje kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovomom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odiuke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: