Spojne čahure, kablovske stopice na gniječenje i postolja osigurača

Datum objave: 25.08.2021. 14:26 / Izvor: Akta.ba, 24.08.2021.

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

Broj:03-6366

Đurđevik, 24.08.2021

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 19.08.2021. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik. Direktor društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik. donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljni jeg ponuđača za javnu nabavku robe Spojna čahura, kablovska stopica na gniječenje i postolje osigurača

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe - Spojna čahura, kablovska stopica na gniječenje i postolje osigurača, ugovor se dodjeljuje ponuđaču "Tep- light" d.o.o. Tuzla čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Spojna čahura, kablovska stopica na gniječenje i postolje osigurača broj obavještenja: 350-7-1-528-3-310/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 03.08.2021. godine, evidencijski broj nabavke 03-5852/21. Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 17 ponuđača a što se vidi iz izv ještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 12.08.2021. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 12.08.2021. godine do 12:00 sati. a jav no otvaranje ponuda je zakazano za 12.08.2021. godine u 12:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponuđači:

1)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-6068/21 od 11.08.2021. godine, Ponuđač: "BH ES Elektrosistem" d.o.o. Banja Luka.

2)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-6073/21 od 11.08.2021. godine. Ponuđač: "Tep-light" d.o.o. Tuzla.

3)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-6084/21 od 12.08.2021. godine. Ponuđač: "Nexen" d.o.o. Banja Luka.

Javno otvaranje ponuda je dana 12.08.2021. godine u 12:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-5853/21 od 03.08.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponuđačima.

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 12.08.2021. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da su se ponuđači: "BH ES Elektrosistem" d.o.o. Banja Luka, "Tep-light" d.o.o. Tuzla i "Nexen" d.o.o. Banja Luka kvalifikovali za dalji tok javne nabavke.

Komisija je u početnoj ocjeni ponuda utvrdila da su se ponuđači: "BH ES Elektrosistem" d.o.o. Banja Luka, "Tep-light" d.o.o. Tuzla i "Nexen" d.o.o. Banja Luka kvalifikovali i da su dostavili prihvatljive ponude, te da se ponude mogu unijeti u sistem E-nabavke prije zakazivanja e-aukcije. E-aukcija je zakazana na dan 19.08.2021. godine sa početkom u 12:00 sali. Komisija je ustanovila daje u toku trajanja e-aukcije bilo podnošenja novih ponuda ponuđača ali da nije promijenjena rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji.

Ponuđač "Tep-light" d.o.o. Tuzla je u toku provođenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 8,45%.

Ponuđač "Nexen" d.o.o. Banja Luka je u toku provođenja e-aukci je svoju početnu ponudu umanjio za procenat 8.47%.

Ponuđač "BH ES Elektrosistem" d.o.o. Banja Luka nije učestvovao na e-aukciji te je vrijednost njegove početne ponude ostala nepromijenjena.

U vezi sa tim jedinična cijena u stavki iskazana u obrascu za cijenu ponude umanjit će se za isti procenat i ta umanjena cijena će se navesti u ugovoru. Izvještaj o toku i završetku e-aukcije je sastavni dio ovog zapisnika.

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:

1.         "Tep-light" d.o.o. Tuzla ponuda broj 12-08/21 od 12.08.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 5.776,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 6.757,92 KM

sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Durđevik.

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturisanja

-           rok isporuke: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

-           opcija ponude: 60 dana.

2.         "Nexen" d.o.o. Ban ja Luka ponuda broj NXN-241/2! od 12.08.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 5.782,70 KM bez uračunatih 17% PDV-a. odnosno 6.765.759 KM

sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Durđevik.

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturisanja

-           rok isporuke: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

-           opcija ponude: 60 dana.

 

3. "BH ES Elektrosistem" d.o.o. Banja Luka ponuda broj 383-r/2021 od 10.08.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 8.270,50 KM bez uračunatih 1 7% PDV-a. odnosno 9.676.49 KM

sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Durdevik,

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturi sanja

-           rok isporuke: 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra daje Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama Bil i. ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

DOSTAVLJENO:

-           ponuđačima,

-           arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: