Sportska oprema (mreže za odbojku)

Datum objave: 22.07.2020. 15:49 / Izvor: Akta.ba, 16.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC

-NAČELNIK-

 

Broj: 02-020-18-35/20 Datum:16.07.2020.god.

 

Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 10 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) i čl.67 Statuta opštine Bratunac (Sl.Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), u postupku javne nabavke roba „Nabavka i isporuka roba sportske opreme " Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

 

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

 

Prihvata se prijedlog cijene i ugovor za javnu nabavku roba „ Nabavka i isporuka roba-sportske opreme (mreže za odbojku)" dodjelјuje se ponuđaču TR „SPORT-LINE" iz Zvornika, za ponuđenu cijenu od 760,53 KM, bez PDV-a.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču TR „SPORT-LINE" iz Zvornika.

 

Član 3.

 

Ugovor će se zaklјučiti na način predviđen članom 12 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014).

 

Član 4.

 

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlјa se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENјE

 

Postupak javne nabavke roba „ Nabavka i isporuka roba- sportske opreme (mreže za odbojku)" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-18-35/20 od 08.07.2020. godine.

 

Javna nabavka provedena je putem direktnog sporazuma.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 800,00 KM.

 

Pismeni zahtjev za dostavu prijedloga cijena upućen je jednom ponuđaču TR „SPORT-LINE" iz Zvornika. Prijedlog cijene po upućenom pozivu br.10/20 primlјen je 15.07.2020.god. Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a je 760,53KM.

 

Na osnovu dostavlјenog prijedloga cijene utvrđeno je da je ponuđač kvalifikovan da uredno izvrši predmetnu nabavku i da je ponudio prihvatlјivu cijenu za ovu javnu nabavku.

 

U vezi navedenog a primjenom odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14(Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIK OPŠTINE

 

Mlađenović Nedelјko,dipl.inž.maš.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: