Sredstva i oprema za zaštitu od požara

Datum objave: 21.08.2021. 10:47 / Izvor: Akta.ba, 16.08.2021.

Broj: 0402-03-2224/21

Sarajevo. 16.08.2021. godine

Na osnovu Člana 70. stav (I) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Ilercegovine (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i elana 47. Statuta KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, a na prijedlog Komisije za nabavke (u daljem tekstu Komisija). Direktor Preduzeća donosi:

ODLUKU

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Na javno nadmetanje po konkurentskom postupku nabavke broj: KN-05-25/21. od 22.07.2021. godine, za nabavku sredstava i opreme za zaštitu od požara, koje je oglašeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 17-7-1-118-3-109/21 od 28.07.2021.godine, od ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na nadmetanje prijavio se jedan ponuđač:

I. FIRING d.o.o., ul. Čajengradska bb, 71300 Visoko. BiH

II

Nakon razmatranja ponude koja ispunjava sve uslove iz konkurentskog zahtjeva ocijenjeno je daje najuspješniji ponuđač FIRING d.o.o. iz Visokog.

III

Ponuđač iz tačke II ove odluke je u postupku ocjenjivanja od strane Komisije u Zapisniku sa pregleda i ocjene ponuda (koji je sastavni dio odluke) ocijenjen kao najuspješni, jer je dostavio ponudu čijaje vrijednost 14.988,00 KM bez PDV-a, odnosno 17.535.96 KM sa PDV-om. te će mu po tom osnovu biti ponuđeno potpisivanje ugovora za nabavku predmetnih roba.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka će. shodno odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, biti objavljena na web stranici Preduzeća - www.sarajevogas.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

Pravna pouka:

Shodno odredbama čl. 101. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) protiv ove odluke svaki od zainteresovanih ponuđača ima pravo da podnese žalbu u roku od pet (5) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se u pisanoj formi podnosi KJKP „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: