Štampani materijal

Datum objave: 05.04.2021. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 31.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLA

Broj: 08-04-11.2-2-317/21

Datum: 31.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6) i člana 89. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14); a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-11.2-2-317/21 od 24.03.2021. godine, u postupku javne nabavke štampanog materijala, ministar donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Komisije za javne nabavke broj: 08-04-11.2-2-317/21 od 24.03.2021. godine i dodjeljuje se ugovor ponuđaču „Plan Plus" d.o.o. Zenica, Hasana Muminagića 2A, 72000 Zenica u postupku javne nabavke štampanog materijala, objavljenog na Portalu javnih nabavki broj 1111-7-1-12-3-5/21 od 04.03.2021. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

MUP TK je pokrenulo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj: 08-04-11.2-2-317/21 od 04.03.2021. godine, za nabavku štampanog materijala. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1111-7-1-12-3-5/21 od 04.03.2021. godine.

MUP TK-a je uputilo zahtjev za dostavu ponuda sljedećim ponuđačima: "Pčelica M" d.o.o. Tuzla, "R&S" d.o.o. Sarajevo i "Plan plus" d.o.o. Zenica, dok su ostali ponuđači konkurentski zahtjev preuzeli na osnovu Obavještenja o nabavci.

Do krajnjeg roka za prijem ponuda koji je bio 17.03.2021. godine do 11:00 sati, zaprimljene su ponude sljedećih ponuđača: "Svjetlost-bh print" d.o.o. Sarajevo, "Print - GS" d.o.o. Travnik, "Harfo-Graf' d.o.o. Tuzla i "Plan Plus" d.o.o. Zenica.

Na osnovu Zapisnika komisije o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-11.2-2-317/21 od 24.03.2021. godine izvršena je analiza ponuda pri čemu je utvrđeno da su ponude ponuđača: "Svjetlost-bh print" d.o.o. Sarajevo, "Print - GS" d.o.o. Travnik, "Harfo-Graf d.o.o. Tuzla i "Plan Plus" d.o.o. Zenica, prihvatljive za ugovorni organ.

Obzirom daje provođenje e-aukcije bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda u početnoj ocjeni ponuda, te je zakazala početak e-aukcije u sistemu e-nabavke za dan 26.03.2021. godine u 13:00 sati, u trajanju od 10 minuta.

Po zaprimljenom Izvještaju o toku i završetku e-aukcije završene 26.03.2021. godine, Komisija je nastavila sa radom 31.03.2021. godine u 12:30 sati, te je nakon održane e-aukcije, primjenom kriterija najniže cijene iz dostavljenog Izvještaja o toku i završetku e-aukcije sačinila konačnu rang listu ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji.

 

Red. broj

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1.

"Plan Plus" d.o.o. Zenica

21.500,00

1

2.

"Print - GS" d.o.o. Travnik

21.536,00*

2

3.

"Svjetlost-bh print" d.o.o. Sarajevo

23.953,80*

3

4.

"Harfo-Graf' d.o.o. Tuzla

29.368,07*

4

Napomena: * Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

 

Primjenom kriterija najniže cijene za dodjelu ugovora, nakon održane e-aukcije i ocjene ponuda, Komisija predlaže ministru MUP-a TK-a da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te ugovor za javnu nabavku štampanog materijala dodijeli ponuđaču „Plan Plus" d.o.o. Zenica, Hasana Muminagića 2A, 72000 Zenica , s obzirom da je isti dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom u iznosu od 21.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 25.155,00 KM sa obračunatim PDV-om.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ovom Ministarstvu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

Dostaviti:

-           ponuđačima

-           a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: