Štampani medicinski obrasci i štampani nemedicinski obrasci

Datum objave: 26.06.2019. 12:29 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2019.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI

UGOVORNI ORGAN VD DIREKTORA

Broj: 01-1898-5

Dana: 13. 06. 2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH 39/14), te na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-1898-4 od 13. 06. 2019. godine, a sve u vezi sa nabavkom štampanih medicinskih i nemedicinskih obrazaca podjeljeno u dva lota (rezervisani ugoor) sa zaključenjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem, po obavještenju objavljenom na Portalu javnih nabavki pod brojem 765-7-1-293-3-129/19 od 24. 05. 2019. godine, Ugovorni organ je donio slijedeću:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Prihvata se u cjelosti zapisnik i preporuka Komisije iz preambule ove odluke, te se slijedom toga okvirni sporazum dodjeljuje kako slijedi:

Za lot 1- štampani medicinski obrasci Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka, po ponudi broj 2181/19 od 03. 06. 2019. godine, sa cijenom od 1.117,50 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 1.307,47 KM sa PDV-om.

Za lot 2- štampani nemedicinski obrasci Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka, po ponudi broj 2181/19 od 03. 06. 2019. godine, sa cijenom od 7.782,00 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 9.104,94 KM sa PDV-om.

Ovu odluku dostaviti izabranom ponuđaču kao obavještenje o dodjeli ugoora.

 

O b r a z l o ž e nj e

U ovom postupku javne nabavke zaprimljena je samo ponuda ponuđača Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka koju je Komisija za javne nabavke ocijenila kao odgovorajuću i prihvatljivu, što je detaljno opisano u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Zbog svega navedenog donesena je odluka kao u dispozitivu. PRAVNA POUKA:

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom odlukom ima pravo da izjavi žalbu u skladu sa odredbama člana 101. ZJN.

 

DOSTAVLJENO:

1. Centru za profesionalnu rehabilizaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka, Vojvođanska bb

 

UGOVORNI ORGAN VD DIREKTORA

Mr scI. dr Nevena Todorović, spec. porodične medicine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: