Stolarski radovi na adaptaciji RTG službe u JU Bolnica Travnik

Datum objave: 30.10.2019. 16:07 / Izvor: Akta.ba, 29.10.2019.

JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK
v.d. Direktor

Broj: 10-8534
Travnik, 29.10.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1 tačka b) i člana 70. stav 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH“, broj 39/14) na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj 8533 od 29.10.2019. godine, u postupku javne nabavke izvođenje stolarskih radova na adaptaciji Radiologije JU Bolnice Travnik v.d. direktor JU Bolnice Travnik donosi


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj 8533 od 29.10.2019. godine i ugovor za javnu nabavku izvođenje stolarskih radova na adaptaciji Radiologije JU Bolnice Travnik dodjeljuje se ponuđaču "MULTIMATIK“ d.o.o. Doboj po konačnoj ponudu broj 8476/2 od 29.10.2019.godine za cijenu od 72.100,00 KM bez PDV-a , uz ponuđeni popust koji iznosi 7.210,00 KM, pa cijena sa popustom iznosi 64.890,00 KM bez PDV-a tj. ukupna cijena iznosi 75.921,30 KM sa PDV-om.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču u zakonskom roku, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se pomoćnici direktora svako u svom domenu

Član 4.

Ova odluka objaviće se na web-stranici www.bolnicatravnik.ba istovremeno sa upućivanjem ove Odluke ponuđaču "MULTIMATIK“ d.o.o. Doboj, u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je sudjelovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 10-8228 od 17.10.2019. godine.

Javna nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja samo sa jednim ponuđačem.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 42.645,00 KM.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj 10-8229 od 17.10.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 29.10.2019. godine Zapisnik o obavljenim pregovorima početne i konačne ponude, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8533 od 29.10.2019. godine, u postupku javne nabavke izvođenje stolarskih radova na adaptaciji Radiologije JU Bolnice Travnik.

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele konačne ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno da je pristigla samo jedna ponuda ponuđača "MULTIMATIK“ d.o.o. Doboj koji će izvoditi radove koji su predmet pregovaračkog postupka u skladu sa članom 21. stav 1 tačka c) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač istovremeno i ponuđač sa najnižom cijenom kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ukupan broj bodova

1.

„MULTIMATIK" d.o.o. Doboj

100 bodova


Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1 tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu u roku od 30 dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora što je u skladu sa članom 101. stav 4 b) Zakona o javnim nabavkama BiH.DOSTAVLJENO:

- Ponuđaču

- web stranica ugovornog organa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: