Stomatološka stolica i prateća stomatološka oprema

Datum objave: 17.02.2021. 15:13 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

NAČELNIK

 

Broj: 07-404-1/21

Datum: 15.2.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), i člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 67. Statuta opštine Šipovo (Sl. Glasnik opštine Šipovo broj 12/17 i 7/19), na Preporuku Nabavka stomatološke opreme za potrebe Doma zdravlja Šipovo", Načelnik Opštine Šipovo je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 07-404-1/21 od 11.2.2021. godine i ugovor za javnu nabavku „Nabavka stomatološke opreme za potrebe Doma zdravlja Šipovo", dodjeljuje se ponuđaču:

- „KRAJINAGROUP" d.o.o. Banja Luka, ponuda broj: 27/21 od 09.2.2021. godine, za LOT 1- „Nabavka stomatološke stolice i prateće stomatološke opreme", za ponuđenu cijenu od 42.970,24 KM;

- „MEDICOM" d.o.o. Bijeljina, ^a:

LOT 2- „Nabavka Intraoralnog RTG uređaja sa zaštitnom opremom", ponuda broj 356-186 od 09.2.2021. godine, za ponuđenu cijenu od: 5.670,00 KM, i

LOT 3- „Nabavka Dentalnog RTG digitalizatora", ponuda broj 356-186 od 09.2.2021. godin, za ponuđenu cijenu od 5.280,00 KM;

sve bez uračunatog PDV, kao najbolje ocijenjenim ponuđačima za navedene lot-ove.

 

Član 2.

Prijedlog okvornog sporazuma o nabavki će se dostaviti na potpis izabranim ponuđačima, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude, pod uslovom da na odluku ne bude uložena žalba.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke se zadužuje i ovlašćuje Odjeljenje budžet, finansije upravljanje razvojem i privredu.

 

Član 4.

Ova odluka će se objaviti na veb-stranici Opštine Šipovo, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje 

Postupak javne nabavke „Nabavka stomatološke opreme za potrebe Doma zdravlja Šipovo", pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-404-1/21 od 13.1.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena okvirna vrijednost javne nabavke, bez PDV-a je: LOT 1- 42.981,21 KM; LOT 2- 5.670,00 KM i LOT 3- 5.280,00 KM.

Obavještenje o nabavki broj: 789-1-1-5-3-2/21objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 18.01.2021. godine i broj (ispravka) 789-1-1-5-8-3/21 objavljeno dana 25.1.2021. godine, i u Službenom glasniku BiH broj 5/21.

Tenderska dokumentacija je objavljena na sajtu Agencuje za javne nabavke BiH i istu je preuzelo 14 potencijalnih ponuđača.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 07-404-1/21 od 09.2.2021. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je Načelniku opštine dana 15.2.2021. godine Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku za dodjelu ugovora.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda- dvije,

-da su ponude blagovremeno zaprimljene,

-da su ponude ponuđača prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je prijedlog izbora najpovoljnijih ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da su izabrani ponuđači, „KRAJINAGROUP" d.o.o. Banja Luka i „MEDICOM" d.o.o. Bijeljina, dostavili ponude u okviru procijenjene vrijednosti nabavke i to:

- „KRAJINAGROUP" d.o.o. Banja Luka, za: LOT 1- „Nabavka stomatološke stolice i prateće stomatološke opreme": 42.970,24 KM;

-„MEDICOM" d.o.o. Bijeljina, za:

LOT 2- „Nabavka Intraoralnog RTG uređaja sa zaštitnom opremom": 5.670,00 KM, i

LOT 3- „Nabavka Dentalnog RTG digitalizatora": 5.280,00 KM;

sve bez uračunatog PDV.

S obzirom da ponude ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i da su dostavljene cijene o okvirima procijenjenih vrijednosti nabavke, iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka a), i člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: