Stručno - tehnički nadzor nad izgradnjom kružne raskrsnice u Milićima na raskrsnici magistralnog puta M19 i regionalnog puta R452

Datum objave: 18.10.2016. 09:16 / Izvor: Akta.ba, 13.10.2016.

02-01-JN-4290/16

Dana 13.10.2016. godine

 

U skladu sa članom 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj: 39/14) a sve u vezi javne nabavke usluga "Stručno - tehnički nadzor nad izgradnjom kružne raskrsnice u Milićima na raskrsnici magistralnog puta M19 i regionalnog puta R452", obnovljeni postupak, referenca 056/16, v.d. Direktor je donio

ODLUKU

o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

i stavljanju van snage odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

za nabavku "Stručno - tehnički nadzor nad izgradnjom kružne raskrsnice u Milićima na raskrsnici magistralnog puta M19 i regionalnog puta R452", obnovljeni postupak, referenca 056/16

 

Član 1.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02- 01-JN-4290/16 od 30.09.2016.godine, kojom je ugovor dodijeljen ponuđaču Javna ustanova "Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske", jer je izabrani ponuđač propustio da dostavi dokaze (originale ili ovjerene kopije dokumentacije ) u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima postupka javne nabavke".

Ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču Institut za građevinarstvo "IG" doo Banja Luka koji je ponudio cijenu u iznosu od 17.094,00 KM bez PDV-a odnosno 19.999,98 KM sa PDV-om (ponuda broj 02-01-JN-4290/16 od 22.09.2016. godine.)

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora dostaviće se Institutu za građevinarstvo "IG" doo Banja Luka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici www.putevirs.com.

 

Obrazloženje

Ponuđač Javna ustanova Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je dana 05.10.2016. godine zaprimio obavještenje i odluku o dodjeli ugovora što je potvrđeno pečatom i potpisom njihovog službenika na povratnici. Do isteka 5 dana od dana prijema obavještenja i odluke o dodjeli ugovora tj. do 10.10.2016. godine  na protokol JP "Putevi RS" doo Banja Luka nisu dostavljeni dokazi od strane ovog ponuđača o ispunjavanju uslova iz izjave iz tačke 12.1 tenderske dokumentacije. Na protokol JP "Putevi RS" doo Banja Luka je dana 11.10.2016. u 11:47 časova godine od strane ovog ponuđača zaprimljena koverta na kojoj piše "Dopuna dokumentacije po članu 45 ZJN "Stručno - tehnički nadzor nad izgradnjom kružne raskrsnice u Milićima na raskrsnici magistralnog puta M19 i regionalnog puta R452", obnovljeni postupak, referenca 056/16 NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA".

Obzirom da izabrani ponuđač nije dostavio tražene dokaze blagovremeno u ostavljenom roku, to je v.d. direktor cijeneći odredbe člana 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama donio Odluku kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: