Stručno usavršavanje za učešće na seminaru Pravni, poreski i računovodstveni aspekti Zakona o radu Republike Srpske

Datum objave: 13.10.2016. 12:25 / Izvor: Akta.ba, 10.10.2016.

Broj: 21.06/152-3-20/16

 Datum: 10.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 86. st. 2. i st. 3. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), a u vezi sa članom 8. stav (1) i članom 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, d o n o s i

 

ODLUKU

 

I             

Nakon okončanog postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za učešće na seminaru „Pravni, poreski i računovodstveni aspekti Zakona o radu Republike Srpske", koji će se održati 14.10.2016. godine u hotelu „Bosna" u Banjaluci, a na koje se primjenjuje poseban režim shodno odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 104/14), prihvata se Poziv ponuđača „FINRAR" d.o.o. Banja Luka, sa kotizacijom u iznosu od 140,00 KM (sa PDV-om) po učesniku. Kotizacija za dva učesnika iznosi ukupno 280,00 KM (sa uračunatim PDV-om).

 

II            

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i, shodno članovima 70. stav (6) i 71. Zakona, biće proslijeđena ponuđaču koji je učestovao u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na web stranici Ugovornog organa www.rgurs.org

 

Obrazloženje

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja za učešće na stručnim obukama i naučnim skupovima u periodu do 31.12.2016. godine, broj 21.06/152-3/16 od 19.02.2016. godine, objavljenog na web  stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove www.rgurs.org ponuđač „FINRAR" d.o.o. Banja Luka je poštom dostavio Poziv za učešće na stručnom seminaru „Pravni, poreski i računovodstveni aspekti Zakona o radu Republike Srpske", koji je na Protokolu Ugovornog organa zaprimljen 06.10.2016. godine pod brojem 21 06/152- 3/16.

U cilju profesionalne edukacije zaposlenih, na osnovu pomenutog Poziva, Odjeljenju za javne nabavke upućen je Prijedlog za učešće na ovom seminaru, i to za sljedeće radnike: Biljana Krčmar i Goran Kesić.

Po prijemu odobre nog Prijedloga, a uzimajući u obzir i činjenicu da se dostavljeni poziv smatra ponudom, te da se ne zahtijeva dostava dodatne dokumentacije, odlučeno je kao i dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu protiv ove odluke Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: