Svinjsko meso

Datum objave: 27.06.2019. 15:56 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2019.

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Broj: JN01-16-11-55-20/18

Datum: 26.06.2019. godine

 

Na osnovu Člana 64 stav (1) tačka (b) i člana 70. st. [1], (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama [„Službeni glasnik BiH", broj 39/14], člana 14. i 15 Odluke o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine [broj 01-02-2-2640-6/12 od dana 01.12.2015 godine) i člana 10. stav (5) i [7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-216/19 od 31.01.2019. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke br. JN01-16-11-55-19/19 od 26.06.2019. godine, u postupku javne nabavke svinjskog mesa, direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj JN01-16-11-5S-19/19 od 26.06.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku svinjskog mesa, dodjeljuje se izabranom ponuđaču MESNA INDUSTRIJA „RAKITNO" doo Posušje, za ponuđenu cijenu od 15.200,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

(1)          Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

(2)          Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 7 (sedam) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke a prema tački 11,10. tenderske dokumentacije, ukoliko ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio iste.

(3)          U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za provođenje postupaka javnih nabavki i Odsjek za ugostiteljstvo.

 

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav [6] Zakona o javnim nabavkama

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavka ma.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: jNOl-16-11-55-6/19 od 08.05.2019 godine.

Javna nabavka je provedena putem Otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 23.401,71 KM.

Tenderska dokumentacija br. jN01-16-ll-55-8/19 i Obavještenje o nabavci br. 618-1-137-3-74/19, su objavljeni na Portalu javnih nabavki 08.05.2019. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke br. 01-16-11-233/19 od dana 01.02.2019. godine

Komisija za javne nabavke je dana 26.06.2019. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, br. JN01-16-11-55-18/19 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. JN01-16-11-55-19/19 u predmetnom postupku.

 

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće Zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

>             da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri),

>             da je blagovremeno zaprimljeno 3 (tri) ponuda, da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

>             da su ponude ponuđača: MESNA INDUSTRIJA „RAK1TN0" doo Posušje, VIZION doo Rogatica i PANI doo Pale, prihvatljive.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka. Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 10 stav (5) i (7] Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-216/19 od 31 01.2019. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Na osnovu člana 101. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 [deset) dana od dana prijema ove Odluke, lično ili preporučenom poštom. Način izjavljivanja žalbe i sadržaj žalbe su definisani članovima 99. i 105. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

Dragn Šojić

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: