Tečni hlor u bocama i natrijum hipohlorit

Datum objave: 11.03.2021. 14:41 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

ЈКР "RADNIK" d.o.o. ZAVIDOVIĆI

Broj :483-173-P AL-01/21

Dana: 26.02.2021.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj:39/14), na preporuku Komisije za javne nabavku broj:01-01-TK/21 od 26.02.2021. godine u postupku javne nabavke tečnog hlora u bocama i natrijum hipohlorita JKP „Radnik" d.o.o. Zavidovići, direktor donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se prepomka Komisije za javne nabavke, broj: Ol-Ol-TK/21 оа 26.02.2021. goaine i ugovor za javnu nabavku tečnog hlora u bocama i natrijum hipohlorita, dodjeljuje se ponuđaču "Drobex" d.o.o. Berkovići, ponuda zaprimljena kod ugovornog organa pod protokolom broj: 444/21 od 24.02.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 29.000,00KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

II

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Drobex" d.o.o. Berkovići, po protoku roka od 5 dana, računajući od dana kada su svi ponuđač obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

III

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor Općih i pravnih poslova.

 

IV

Ova Odluka objavit će se na web stranici www.jkpradnik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav. 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 382-6-TD-01/21 od 11.02.2021. godine. Javna nabavka je sprovedena konkurentskim zahtjevom za dostavu ponude sa namjenom zaključenja okvirnog sporazuma.. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 29.000,00KM. Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 212.02.2021. godine. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 1222-279-PAL-01/17 od 10.05.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26.02.2020. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude broj: Ol-Ol-TK/21 od 26.02.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tečnog hlora u bocama i natrijum hipohlorita.

U postupku po izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojime je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda jedan;

-           da je blago vremeno zaprimljena jedna ponuda; da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-           da je ponuda ponuđača "Drobex" d.o.o. Berkovići prihvatljiva,

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav. 1 tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste, u dovoljnom broju primjeraka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: